Представяне на опита на щата Колорадо в прилагането на възстановителни подходи за справяне с последиците от някои нарушения и престъпления

Възстановителните подходи в правосъдието са система от ценности, принципи и философия. Фокусът на  тази система са взаимоотношенията, уважението към достойнството на жертвата и извършителя, отговорността, възстановяването от травмата и реинтеграцията. Чрез използването на различните възстановителни подходи се установяват и се укрепват връзките и отношенията между всички страни, засегнати от престъплението. Опитът на щата Колорадо е добър пример за това как ценностите на възстановителното правосъдие могат да бъдат реализирани в конкретни инициативи, осъществявани с подкрепата на щатските власти, местните общности и гражданите. Информацията може да бъде полезна в дискусиите и търсенията за стимулиране на възстановителните подходи в правосъдието на България. Подробности за модела на възстановително правосъдие в щата Колорадо научихме по време на работно посещение в Центъра за възстановително правосъдие в Денвър, състояло се през месец април тази година. Допълнителна информация може да намерите на сайта на Центъра.

Представяне на опита на щата Колорадо в прилагането  на възстановителни подходи за справяне с последиците от някои нарушения и престъпления (Word)
Представяне на опита на щата Колорадо в прилагането  на възстановителни подходи за справяне с последиците от някои нарушения и престъпления (PDF)

 

Основната функция на модела на  възстановително правосъдие в щата Колорадо е да подпомага местните общности в усилието им да решат възникналите конфликти от правонарушения и по този начин да съдейства за намаляване на рецидива на нарушения и престъпления, за реинтеграция в обществото на нарушителите на закона и за практическо утвърждаване на различни подходи за възстановително правосъдие.

1. Институции за възстановително правосъдие в щата Колорадо.

Службата за безопасност е под управлението на губернатора на щата Колорадо и съчетава дейностите, свързани с пожарна безопасност, разследване на наказателни случаи и други дейности с отношение към обществената сигурност. Центърът за възстановително правосъдие (Центъра) се намира под административната опека на службата за безопасност.

В щата Колорадо съществува строго разделение на младежкото правосъдие от правосъдието за възрастни.

Председателят на Върховния съд  е административен ръководител на пробационните служби. С решение на законодателния орган (Конгреса) на щата Колорадо е създаден Съвет по възстановително правосъдие. В щата са установени добри отношения между правителствените служби и неправителствените организации на общността. Към настоящия момент Съветът за възстановително правосъдие предлага четири програми за непълнолетни и две програми за пълнолетни. Съветът работи съвместно  с прокуратурата. Създадени са 11 корекционни центъра на територията на щата. Престоят на лицата в корекционните центрове е с максимална продължителност  2 години.

От Центъра следят за връзките между жертвите и извършителите на престъпления и за комуникацията между тях. Предоставя се  предварителна информация на жертвите, ако извършителят предстои да бъде освободен от затвора или корекционния център.

Корекционните центрове за непълнолетни са част от социалните служби, тъй като подходът към непълнолетните не е наказателен. В прокуратурата е създаден отдел за възстановително правосъдие. Прокуратурата провежда политика за отклоняване на непълнолетните извършители от наказателното правосъдие. В щата Колорадо пробацията освен мярка за въздействие може да бъде и наказание. Но когато лицето е осъдено на пробация се следи дали то се реинтегрира в общността. Около 75% от осъдените в САЩ получават пробационни мерки, а не наказание лишаване от свобода. Отделно от това съществуват програми за непълнолетни и пълнолетни за отклоняване от наказателно правосъдие – мерки за поставяне под надзор.

В Центъра търсят начини за подобряване на наказателното правосъдие. Ръководителят на Центъра е член на Съвета за възстановително правосъдие.

Съветът за възстановително правосъдие е създаден през 2007 г. със специален закон. Съветът предоставя подкрепа и обучение за възстановителното правосъдие и съхранява информация за различните форми за подкрепа и обучение. Съветът има методическа и обучителна роля. Членове на Съвета са представители на корекционните центрове, на прокуратурата, защитници на жертвите, социални центрове за реинтеграция, Департамента по образование, Департамента по обществена безопасност и др.

2. Възстановително правосъдие и възстановителни подходи, използвани в наказателното правосъдие на щата Колорадо.

Възстановителното правосъдие: Съветът за възстановително правосъдие на щата Колорадо развива дейността си върху основните принципи, изведени от проф. Хауърд Зеер: "Възстановителното правосъдие е процес, който включва, доколкото е възможно, тези, които са заинтересовани от конкретното правонарушение съвместно да идентифицират и адресират вредите, нуждите и задълженията си, за да оздравят и подредят нещата възможно най-правилно“.

Възстановителните подходи в правосъдието са средство за преодоляване и намаляване на рецидивизма. Статистиката показва, че след прилагане на възстановителни мерки само в 10% от случаите се допуска рецидив на престъпно поведение. Възстановителните подходи засилват усещането за безопасност на общността. Според обществено проучване 80-90% от запитаните смятат, че възстановителното правосъдие засилва усещането за безопасност и удовлетвореност от правосъдието. Възстановителните подходи в правосъдието са система от ценности, принципи и философия, а не просто идейна програма. Фокусът на  тази система са взаимоотношенията, уважението към достойнството на замесените, отговорността, възстановяването от травмата и реинтеграцията. Чрез използването на различните възстановителни подходи се установяват и се укрепват връзките и отношенията между всички страни, засегнати от престъплението. Укрепва се уважението помежду им. За бъде ефективно прилагането на методите на възстановителното правосъдие, извършителят  трябва да поеме отговорност за извършеното и да възстанови вредите от него. Индикатор за успешно прилагане на подходите на възстановителното правосъдие е реинтеграцията и пълноценното връщане в общността на жертвата и извършителя на противоправното деяние.

 Въпросите, които според Хоуърд Зеер, се задават в традиционното и възстановителното правосъдие са:

Възмездително правосъдие              Възстановително правосъдие

Кой закон е нарушен?                              Каква вреда е нанесена?

Кой е извършителят?                               Кой е отговорен за възстановяването?

Какво наказание ще                                 Какво може да възстанови нанесената наложим на правонарушителя?           вреда?

При различните форми на възстановително правосъдие се събират жертвата, извършителят, канят се представители на общността, за да се установи, че вредата от деянието е не само за жертвата, но и за цялата общност.

Служителите от Центъра за възстановително правосъдие са обучени да общуват с жертвите и извършителите. Те се срещат с двамата, за да установят какво се е случило и така да преценят кое е препоръчителното решение в случая. Жертвата и извършителят, без участието на служителя, постигат съгласие какво е подходящото решение в техния случай. Представителите на общността също преминават обучение, за да могат да изразят мнението на общността. Те могат да бъдат и хора, които разбират естеството на случилото или които косвено са засегнати от деянието. При всички положения се включват граждани, които имат отношение към ценностите на възстановителното правосъдие и са доброволци. Всяка щатска програма се грижи за набиране на доброволци, като за целта се обръщат за съдействие към църквата, училищата, общността. Съществува списък от доброволци, от които се избират  представители за всеки конкретен случай. На помирителните срещи могат да присъстват членове на семействата на жертвите и извършителя. Впоследствие се съставя писмено споразумение относно това какво се задължава да направи извършителят. В споразумението се съдържат срокове и график за изпълнение. Ако тези действия се изпълнят в срок, не се предприема наказателно преследване.

В щата Колорадо действа програма за леките престъпления. В случай на кражба от магазин (напр. на CD или CD плейър) се събират извършителят, представител на магазина и членове на семейството на извършителя. По време на срещата търговецът говори за ефекта на кражбата за магазина, за служителите на магазина, за мерките за сигурност, които се вземат против кражбите. Представителят на общността говори колко струва купуването на музика, защо цената е висока и че лицето, сочено за извършител, е разследвано за кражба. Обичайно членовете на семейството се чувстват неудобно и се срамуват. Споразумението има за цел да подобри ситуацията в това семейство, извършителят да прекарва повече време с близките си. Извършителят поема задължение да помага в социалните служби след училище; да се извини на собственика на магазина.

Системата на възстановителното правосъдие и различните прилагани програми и подходи не заместват изцяло традиционното (възмездителното/санкционното) правосъдие. Възстановителното правосъдие дава алтернатива, доколкото представлява различен отговор на извършеното престъпление. Чрез възстановителното правосъдие се търси алтернатива на лишаването от свобода, което е скъпо и неефективно. В идеята за възстановителното правосъдие е заложено убеждението, че е възможно извършителите да се реинтегрират в общността, като осъзнаят, че са допуснали грешка.

3. Нормативната рамка на възстановителното правосъдие в щата Колорадо:

 Въпросите, свързани с възстановителното правосъдие, не са уредени само в един закон. В чл. 19 от Детския кодекс на Колорадо се посочва, че целта на производството е да „защити, възстанови и подобри обществената сигурност като създаде система за младежко правосъдие, в която се налагат подходящи наказания на младежи, нарушили закона и в някои случаи осигурява възможност жертвите, общността и правонарушителите да се срещнат с възстановителна цел.“ Общата нормативна рамка на възстановителното правосъдие се съдържа в приетия през 2007 г. закон,  с който е  създаден и Съветът за възстановително правосъдие като част от службата на щатската съдебна администрация. Правомощията на Съвета за възстановително правосъдие включват изпълнение на функциите на централен фонд за събиране на информация; подпомагане на развитието на програми, свързани с възстановителното правосъдие; осигуряване на обучение и техническа помощ. Възстановителните програми и подходи се прилагат и за пълнолетните, но основно са насочени към непълнолетните. През 2011 г. е изменен законът с цел да се постигат по-добри резултати при прилагане на възстановителното правосъдие, като е разширено приложното му поле. През 2013 г. е взето решение за отделяне на бюджетни средства за подпомагане на програми за възстановително правосъдие. През 2014 г. със закон се увеличава кръга на престъпленията, за които може да се прилагат възстановителни подходи. В наказателния закон на щата Колорадо е приета норма, която подчертава важността на възстановителните подходи – възстановяването на вредите от престъплението, осъзнаването на грешката и установяването на връзка между жертвата и правонарушителя. Двата подхода (възстановителният и наказателният) се прилагат заедно, отделно и в комбинация.

В щата Колорадо действа програма за борба с употребата на алкохол от непълнолетните. В момента, в който полицаят връчва предупредителен протокол на непълнолетния извършител, той му предоставя и брошура за възможностите за възстановително правосъдие. По време на сесиите в рамките на възстановителните беседи се говори за ефекта от употребата на алкохол, за системата за наказателното преследване и влизането в нея; за ефектите от системата на възстановително правосъдие. На втората среща младият човек обяснява за причините за употребата на алкохол и дали е съзнавал тежките последици от деянието. Младежът изготвя споразумение, което  съдържа пет мерки за възстановяване на вредите от употребата на алкохол. За 6 седмици той трябва да изпълни условията и тогава случаят му не се внася за разглеждане в съда. За да бъде успешна програмата, е важно да се установи връзка между полицията и общността. Полицаят е този, който връчва брошурата и той е този, който решава дали да предложи включването на младежа във възстановителните програми. Полицаите познават общността и най-добре могат да знаят дали възстановителните подходи са подходящи в случая. Преценката може да бъде направена и от прокурора. Но се приема за много важно стимулирането на полицейските служители да преценяват и да предлагат включване в програмите за възстановително правосъдие.

Прилагането на различните по вид програми за възстановително правосъдие може да се случи на различен етап от развитието на наказателната процедура. При извършено престъпление – прокурорът може да повдигне обвинение, а съдът да наложи мярка за неотклонение или да се достигне до насрочване в съда за изслушване. След приключване на разследването прокуратурата решава дали внесе обвинителен акт в съда. В прокуратурата е създаден специален отдел за непълнолетните и прокурорите от този отдел имат право да вземат решение дали да отнесат случая до програма за възстановително правосъдие. За една година около 25% от делата срещу непълнолетни се препращат към различни програми за възстановително правосъдие. Прокуратурата има суверенното право да реши кои случаи да отнесе до програмите за възстановително правосъдие. Ако лицето успешно изпълни мерките, приети в програмата за възстановително правосъдие, изобщо не се стига до реализиране на наказателна отговорност.

Пример за приложение на програмата – момче на 12 г. е правило химически опити, в резултат на които е причинило голям пожар в училището. В щата Колорадо младежкото правосъдие е за лица от 10 до 17 години. В случай че прокуратурата внесе обвинителен акт срещу непълнолетния извършител за причинения палеж, това обстоятелство ще се отрази негативно на развитието му за дълго време. Затова по-добрата алтернатива е включването на непълнолетния извършител в някоя от програмите за възстановителното правосъдие. Ако преди да премине успешно програмата, деецът извърши ново престъпление, то прокуратурата внася в съда обвинение и за двете престъпления. Основната цел на прокуратурата е да се обхванат непълнолетните лица, които вършат престъпление за първи път, така че програмите за възстановително правосъдие да имат превантивен ефект спрямо тях. В някои програми за възстановително правосъдие основната целева група е съсредоточена върху извършителите на първо престъпление. Програмите за възстановително правосъдие не се прилагат за тежки престъпления – например за сексуални престъпления и за такива, свързани с домашно насилие. Някои елементи от възстановителните подходи обаче се прилагат и за по-тежките престъпления. За прокуратурата съществува възможност да предлага включване в програми за възстановително правосъдие по широк, законоуставен кръг от престъпления. Във всеки един момент преди и след образуването на наказателното производство на разположение са множество процедури и програми – към възстановително правосъдие лицето може да бъде насочено от полицията, от прокурора, от съдията, от пробационния служител, от затворническия служител. Самият извършител може също да инициира включването си в програмите за възстановително правосъдие. За онези престъпления, от които има пострадало лице,  провеждането на възстановителни процедури изисква съгласие на жертвата и извършителя. 

При престъпленията, които причиняват материални вреди, акцентът на възстановителните подходи е съсредоточен върху възстановяването им.

Програмите за възстановително правосъдие, които се прилагат в щата Колорадо, са добра възможност за жертвите да преодолеят травмата от престъплението, което при традиционното възмездително правосъдие е трудно постижимо. Възстановителните подходи в програмите, развивани в щата Колорадо, обръщат особено внимание на отношенията и контакта на жертвата и извършителя на престъплението. За непълнолетните извършители на противообществени деяния това е особено важно, защото те са чувствителни и изправянето им срещу жертвата има разтърсващ за тях ефект.

4. Други програми за възстановително правосъдие, предлагани от Центъра за възстановително правосъдие в щата Колорадо.

В срок до 24 часа след пристигане на съобщението за извършено престъпление прокурорите и служителите на Центъра решават дали да предложат включване на извършителя в програма за възстановително правосъдие или да се тръгне по традиционната наказателна процедура. Дали да се приложат възстановителните подходи се решава след специална оценка на нуждите на извършителя и жертвата. Провеждат се разговори с извършителя на престъплението  и се преценява дали в случая са подходящи мерките на възстановителното правосъдие. Най-често се касае за леки случаи, в които прокурорите и служителите на Центъра имат свобода на преценка. Тогава, когато е извършено престъпление с насилие, жертвата задължително трябва да даде съгласие за отклоняване на случая от традиционното към възстановителното правосъдие. Това е задължително условие за прилагане на възстановителните подходи в тези случаи. 

Различните програми, които предлагат възстановителни мерки, се развиват от НПО в местните общности. В много местни общности има специализирани НПО, които предлагат само програми за възстановителни подходи. Тези НПО съсредоточават усилията си към изграждане на отношения, на общност, възстановяване на вредата, развитие на умения, укрепване на чувството за справедливост и отговорност.

Възстановителните подходи при пробацията

В пробационните служби се работи с извършителите на всички престъпления, без ограничения на тежестта. Целта е да се преодолеят вредите за жертвата и общността. Дори след постановяване на присъдата съдията може да се обърне към програма за прилагане на възстановителни подходи спрямо осъдения, когато се прецени, че това е необходимо. Възстановителните подходи се използват като част от пробацията. Те се стремят да променят модела на поведение на извършителя. Използват научен модел – 40 % от въздействието на мярката зависи от характера и личността на лицето, останалите 60% са тези, върху които може да се влияе. В 30 % ефектът зависи от установяване на нови връзки с нови хора – доказан е от извършени емпиричн проучвания. Търсят се хора от общността, които да установят границите на поведението на извършителя, така че да няма рецидив. 15 % е т.нар плацебо ефект, т.е. изграждане на убеждение у извършителя, че мерките са подходящи и ще му попречат да извърши отново престъпление.

В програмите за възстановително правосъдие се разглеждат моделите за антисоциално поведение и какво може да отключи това поведение и така да се въздейства върху факторите, инициирали престъпното мислене на извършителя.

Възстановителни подходи, прилагани в поправителните центрове и домове за осъдени непълнолетни лица

В посочените корекционни институции също се прилага съчетание на изправителни и възстановителни мерки. В повечето случаи осъждането на лишаване от свобода не решава проблема, така че възстановителните подходи са необходими и след осъждането на извършителя. Предоставят се услуги, които са насочени към лицата, които изтърпяват наказания за по-дълъг или по-кратък период. Осигурява се целодневно обучение за различни нужди – справяне с гнева, когнитивно-поведенческа терапия, справяне с наркотици и т.н. Предлага се пакет от услуги, който се предоставят на осъдения по време на наказанието и след това за интеграция, работа във и със семейството. Участието в програми за възстановително правосъдие не води до намаляване на присъдата. По законодателството на щата Колорадо корекционният център /затвор за непълнолетни/ е длъжен да предлага програми за възстановително правосъдие, но се ползва и помощта на партньорски организации (доброволни сдружения и други НПО) – около 42, които подпомагат интеграцията и връщането на извършителя в общността.

Важно е да се изгради модел на промяна – това е основата на различните възстановителни подходи, прилагани спрямо извършители на престъпления. За да се случи промяна, трябва да се осъзнае необходимостта от нея и как да бъде постигната. В този смисъл програмите за възстановително правосъдие предоставят знания и умения за постигане на промяната в поведението на извършителя.

Освен това чрез специфичните грижи, предлагани в програмите за  възстановително правосъдие, се осигурява необходимото ниво на контрол и подкрепа на жертвата и извършителя. Дава се възможност на извършителя сам да се справя с предизвикателствата на живота. Чрез методите на възстановителното правосъдие извършителят получава възможност да преодолее срама от извършеното, а жертвата да преодолее травмата от понесената вреда.

Местата за лишаване от свобода за пълнолетни и възможността за прилагане на възстановителни подходи спрямо тях

Създадена е програма за диалог между жертвата и извършителя, който се подпомага от трето лице - фасилитатор. Фокусът на диалога между жертвата и извършителя е съсредоточен върху жертвата. Подготвя се  среща и разговор, които са дискретни, доверителни и лични. Срещата се осъществява след постановяването на присъдата, обикновено в случаите на тежко,  насилствено престъпление. Целта на програмата е жертвата да получи отговори за това какво се е случило и то от извършителя на деянието. Жертвите са силно травмирани от деянието и те имат накъсан и частичен спомен за случилото се, нямат цялостна картина на престъплението. Това е възможност жертвата или нейни близки да зададат на извършителя въпроси, които не могат да намерят отговор от друг  - какви са били последните думи на жертвата и т.н. Такава среща и разговор се предприема по инициатива на жертвата. Може да се случи дори 15-20 години след престъплението. Процесът не цели непременно да се постигне прошка и помирение, макар понякога това да е резултатът.

Жертвата подава молба до затвора за осигуряване на такава среща. Провеждат се много индивидуални сесии с жертвата и извършителя, които подготвят срещата и преценяват необходимостта от нея. Фасилитаторът подпомага този процес и цели да предотврати нанасянето на по-големи травми за жертвата. Жертвата контролира процеса и може да реши да го прекрати във всеки един момент. Осъденият също доброволно решава дали да участва и това е възможност, която е уникална за него. Той не получава облаги от участието си в такива срещи, напр. не му се следва намаляване на наказанието. Може да се достигне до пълна трансформация на участващите в срещата. Те се виждат като човешки същества и жертвата осъзнава, че извършителят не е чудовище. Това има ефект не само върху конкретния човек, но и върху членовете на семейството и приятелите. Променя се самият разказ на жертвата за престъплението.

 Освен всички изложени ползи от възстановителното правосъдие опитът на щата Колорадо показва, че много по-евтино е да се инвестира в програми за възстановително правосъдие, отколкото в традиционното правосъдие. Грубата статистика сочи, че лишаването от свобода на непълнолетен струва годишно около 100 000 долара, а включването му в програми за възстановително правосъдие е на цена едва 12-25 000 годишно.

 

Информацията подготвиха:
Калин Калпакчиев и
Екатерина Баксанова