Строеж на поведението

Проф. д-р Никола Жабински [1]

 

Строеж на поведението word
Строеж на поведението pdf

 

Всички факти[2] – доколкото, разглеждани от станови­щето на правната наука, могат да бъдат схващани – образуват две групи: група на правнорелевантните и група на правноирелевантните, и то в изключителна зависимост от това, дали те (фактите) засягат, т. е. Ползват, респ. увреждат, онази човешка жизнена общност, за преценка от гле­дището на правото на която се касае и като такива имат значение за нея, или пък никак не я засягат, т. е. нито я ползват, нито увреждат и като такива нямат значение за същата.

Правната наука се занимава само с една от двете групи, а именно с групата на правнорелевантните факти. Тази група, т. е. групата на правнорелевантните факти, на свой ред, се разделя на две подгрупи: подгрупа на поведенията и подгрупа на събитията. При това, поведения се наричат само ония правнорелевантни факти, които са свободни човешки волепроявления, а събития –  всички други правнорелевантни факти.

Сега изпъква въпросът за правния характер на съби­тията и на поведенията, т. е. на двата вида на правнореле­вантните факти. Място за спор няма, че събитията, които са сило – респ. воле – проявления на вещи, имат правнорелевантен характер, т. е. че са такива, които засягат, сиреч ползват, респ. увреждат човешката жизнена общност, за прилагането на правото на която се касае. Оттук обаче далеч не следва, че същите са и правомерни, респ. противоправни. Тъй като само лицата, но не и вещите са субекти на правото, събитията не могат да бъдат нито правомерни, нито противоправни. Но затова пък поведенията, като сво­бодни човешки волепроявления, са не само правнорелевантни, а още и правомерни, респ. противоправни: правнорелевантни – защото са един от двата вида на правнорелевантните факти, а правомерни, респ. противоправни, защото лицата са су­бекти на правото и, вследствие на това, техните правнореле­вантни поведения не могат да не бъдат още и правомерни, респ. противоправни, т. е. в съгласие, респ. в противоречие, с отправените до тях предписания на човешки законодател.

Поведението в правов смисъл (das Verhalten) обра­зува централния обект на правно-научното познание. То се среща в два вида, единият от които е вършенето (das Tun, committere, действието), а другият –  пропускането (das Unterlassen, ommittere, бездействието). Това обаче, което характеризира поведението като родово понятие, и вършенето, респ. пропускането, като негови видови понятия, се състои в това, че 1) то е и не може да не бъде правнорелевантно, и 2) че то е външно проявление на свободна воля на определен човешки индивид[3]).

С оглед на същината на поведението в правов сми­съл, разглеждана в методологично осветление, съществуват две диаметрално противоположни схващания: едно – натуралистично (причинно, каузално, онтологично или естествено-научно), и друго — идеалистично (нормативно, ценностно).

Според формулировката, която Велцел (Welzel), Studien zum System des Strafrechts в Zeitschrift fur die gesamte Straf- recbtswissenschaft, Bd. 58, Heft 4—5, Berlin 1938, p. p. 491-498, дава на натуралистичното схващане, поведението не е нищо друго и нищо повече освен онтологична (фактична) „подстройка“ („Unterbau“), върху която се издига съвсем друго видният правов, ценностен свят като „надстройка“ „ Überbau“) и то така, че този ценностен свят не зависи от онзи онтологичен: насоката на волята („съдържанието на волята“) бива откъсвана (отделяна) от осъществяването на волята, така че волеосъществяването се разглежда единствено само съобразно с неговата причинна ефикасност.

Колкото пък се отнася до другото схващане, което – както вече казахме – в противоположност на първото, се нарича ценностно (нормативно, идеалистично), неговата особеност, която пак не друг, а Велцел особено сполучливо формулира, е, че, според основната мисъл, от която то изхожда, онази част от битието (des Seins), която естестве­ната наука не взима под внимание, е не по-малко реална отколкото тази част от същото битие, която същата (есте­ствена) наука взима под внимание.

Но, що се отнася до същината на самото поведение, нека приведем формулировката, която самият Велцел дава, толкова повече че тя, макар и дословна, ще бъде доста кратка.

   Наистина, Велцел има предвид само вършенето (das Tun, committere), тоест само единия от двата вида на поведе­нието. Обаче, според нас, това, което той казва за върше­нето, т. е. за първия вид на поведението, важи – разбира се, cum grano salis – и за пропускането, т. е. и за втория вид на поведението. Защото, ако – както Велцел постъпва – отречем наличността на воля у пропускането, а, вслед­ствие на това, и качеството му на вид на поведението като проявление на свободна човешка воля, в такъв случай ние едва ли бихме имали възможност да обясним разликата, която правната действителност неотразимо провежда между случаите на привидно пропускане, когато субектът на про­пускането е бил под въздействие от vis absolute и поради това то не е проявление на свободна воля, и случаите на истинско пропускане, когато то е свободно волепроявление на своя субект: както е известно, само субектът на второто поведение, но не и субектът на първото „поведение“ е и може да бъде отговорен.

   Прочее, Велцеловата формулировка на идеалистичното (нормативното, ценностното) схващане на поведението е както следва: (р. 491:) Деянието е реална и то смислова (sinnreiche) цялост в рамките на действителния обществен живот. (р. 493:) Деянието в наказателното право е смислов, об­ществено-етично релевантен феномен. (р. 499:) В много слу­чаи обективното деяние може да бъде разбрано единствено само чрез намиращата се в неговата основа вътрешна во­лева насока, чрез която деецът се прицелва към определен резултат. (р. 500:) Волята е субективен елемент на неправдата, доколкото тя (волята) обгръща деянието като средство към по-нататъшна цел. (р. 502:) Най-съществената особеност на човешкото деяние, чрез която то принципно се издига над всеки „чист“ причинен ход („Über jeden „blossen“ Kausalverlauf“), се заключава в употребяването на причинни фактори от външния свят като средства, които осъществяват определен резултат като прицел... А понеже причинността е безразлична към цели (Zweckindeferent), тъкмо затова тя може да бъде употребена в служба на целената дейност. (р. 503:) Цялото деяние във всички негови фази е едно смислово единство (Sinneinheit), обладавано от целепоставящата воля; то е волеосъществяване и то осъществяване на вложения от волята смисъл. (к. н.) Всяко деяние се извършва въз основа на преценка... Всяко деяние е неразкъсваема цялост от финални и емоционални елементи... (р. 528:) Всички наказателноправни понятия от състава, а именно и така наречените описателни (дескриптивни) – като напр. „умъртвяване“, „увреждане“ и др., не са каузални понятия на каузални увреждания на правни блага, а понятия, смисълът на които идва (произлиза, следва) от тяхната служба в рамките на социалната цялост... (р. 529:) В никой случай престъпният състав като типизирана неправда не може да бъде тъждествен с каузално увреждане на правни блага... „Умъртвяването“, „повреждането“ и пр. са елементи на престъпни състави, ала – nota bene! не като „чисто факти­ческа“ (медицинска) констатация, а като елементи на социално значение, които своя смисъл получават от своето отношение към някой от тях, предпоставян историческо-социален свят на реда (geschichtlich-soziale Ordnungswelt) (к. н.)... Само ако прибавим обще­ствената адекватност (die soziale Ädaquanz), т. е. само ако гледаме на „умъртвяването“ като на деяние, отнесено към обществения свят на реда (die soziale Ordnungswelt), само тогава навлизаме в областта на престъпния състав, в сфе­рата на типизираната неправда... Обществената адекватност (die soziale Ädaquanz) е иманентен принцип на съставообразуването... (р. 530:) Своя смисъл и своето значение „еле­ментите“ получават от смисъла на целостта, към която принадлежат... Елементите от състава имат отношение към социалната цялост, и то като своя смисъл на част получават от смисъла на целостта ... цялостно мислене (Ganzheitsdenken).“[4])

И така, ние видяхме, в какво се заключава методоло­гичната разлика между двете схващания на поведението. А сега няма нищо по-естествено от това, ако се видим изпра­вени пред въпроса – кое от двете заслужава да бъде пред­почетено. Мислим, че ценностното (нормативното, идеалистичното) схващане е по-издържано, отколкото натуралистичното (каузалното, естествено-научното) и то затова, защото ценност­ното се отличава с методологична единност и безпротиворечивост, докато натуралистичното страда от липса на мето­дологична чистота и безупречност. И това предимство на цен­ностното пред натуралистичното схващане на поведението изпъква особено ясно и недвусмислено всеки път, когато предмет на разглеждане е било проблемът на противоправността, било проблемът на посредственото извършителство. Макар да прибягва дори и до построения, чиято изкуственост е очебийна, въпреки това натуралистичното схващане не може да се справи с много особености, които за ценност­ното схващане не създават никакви трудности.

След направения методологичен екскурс да пристъпим към разглеждане на строежа на поведението в правов смисъл. Най-напред заслужава да изтъкнем, че всяко едно поведение (безразлично, дали е правомерно или противо­правно) и неговият субект взаимно се обуславят и образуват една индивидуална и правно-логически неразкъсваема цялост, така че не само целостта, но и нейните съставни части, каквито са поведението и неговият субект, се разрушават: както ако влизащото в цялостния състав поведе­ние бъде отстранено, респ. заместено с друго поведение (без­различно дали на същия или на друг субект), така и ако субектът, влизащ в същия състав, бъде откъснат, респ. заменен с друг субект. При това същината на целостта, която поведението и неговият субект образуват, едва ли се различава от същината на целостта, която съставят било рожбата и нейният родител, било произведението и не­говият производител. Но, макар и по-късно, все пак не по-малко заслужава да изтъкнем и, че онова, което интере­сува правната наука, е точно изразено – не толкова целостта, която обгръща поведението и неговия субект като двойка, колкото друга една цялост, а именно целостта, каквато е самото поведение, разглеждано като такова.

Самото поведение в правов смисъл е цялост и то такава, която се състои от две еднакво необходими съставни части, а именно: от една външна съставна част и от дру­га вътрешна съставна част. При това, вътрешната съставна част означава смисъла, който се съдържа във волята на су­бекта на поведението, а външната съставна част – сред­ството, което дава външен израз на този смисъл. Но ако целостта на поведението в правов смисъл е съединение, съчетание, комбинация на външната и на вътрешните части, тогава от само себе се разбира, че поведение в правов смисъл нито има, нито може да има: както в случая, когато налице е единствено само външната съставна част, така и когато налице е само вътрешната съставна част.

Характерното на външната съставна част на поведението се състои в туй, че тя може да бъде: не само – както вътрешната съставна част – разбирана, тълкувана, но ви­наги още и възприемана, т. е. напр. виждана, чувана, мири­сана и пр.

Прочее, какво е значението на външната съставна част, това изпъква особено ярко, ако сравним предпоставките на моралната и на правната отговорност.

Както е известно, отговорността според морала, чиято мотивационна норма, напр., гласи: „Не пожелавай жената на своя ближен!“, почва още от онзи момент, когато в ду­шата на адресата на моралната мотивационна норма има офор­мено желание, па макар това желание да не е до­било външен израз и, вследствие на това, да е останало неизвестно за околния свят, докато отговорността според правото начева по-късно, а именно: не от момента, когато в душата на адресата на правната мотивационна норма има офор­мено желание („Cogitationis poenam nemo patitur „респ. „Furs Denken tut man Niemanden henken“), а най-рано от мо­мента, когато това желание (респ. решение) е напуснало вътрешния мир на адресата и е добило външен (поне мисловно-предавателен, ако не и делови) израз. И много естествено. Защото всяка правна отговорност предпоставя (като condition sjne qua non) поведение в правов смисъл, а поведение в правов смисъл е налице само тогава, когато има външно проявление на вътрешното „аз“ (die Tat totet den Mann“!).

Тук е мястото, където трябва да изтъкнем, че съще­ствува грамадна разлика между външната съставна част на престъпното поведение, разглеждана като законоочертано из­разно средство на вътрешното „аз“, и онова друговидно средство, което, поставено в ход от вътрешното „аз“, до­карва (произвежда, причинява) самото законоочертано изразно средство на вътрешното “аз“. И тази разлика се състои в това, че докато законоочертаното изразно средство на вътреш­ното „аз“ влиза като външна съставна част в целостта на състава на дадено престъпно поведение, то онова друго видно средство, което произвежда (докарва, причинява) зако­ноочертаното изразно средство на вътрешното „аз“, е и остава вън от законоочертания цялостен състав на поведението. Така, ако за илюстрация на разликата между двата вида сред­ства се излезе от случая на очертаното в чл. 247 от На­казателния Закон престъпно поведение, в такъв случай външно (видимо, възприемаемо) като законоочертано изразно средство на тоже законоочертаното вътрешно „аз“ ще бъде умъртвяването, т. е. самото причиняване на смърт на човек, докато средствата, които докарват (произвеждат, причиняват) това законоочертано изразно средство на вътрешното „аз“ сир. самата външна (законоочертана) съставна част на престъпното поведение, могат напр. да бъдат било ръцете на субекта на престъпното поведение, било устата на пуснат на свобода звяр, било, най-сетне, колелета на идващ влак.

Но като говорим за средства, които, турени в движе­ние от субекта на едно поведение, произвеждат (докарват, причиняват) външната съставна част на поведението, заслу­жава да споменем, че те са най-разнообразни и че най-ти­пичните са: 1) тялото (като цялост или като част) на са­мия субект на поведението; 2) неодушевена вещ; 3) тялото, принадлежащо на човек, но различен от субекта на пове­дението, и то движено по волята не на неговия носител, а на субекта на поведението; и 4) одушевена (жива) вещ.

Правило е, че външната съставна част на поведенията може да бъде произведена (докарана, причинена) чрез всяко от изброените типични средства: свободният избор на съответния субект на поведение определя това средство. Но това правило има изключения. Съществуват и такива по­ведения, външната съставна част на които може да бъде произведена не чрез всяко едно, а единствено само чрез едно от посочените типични средства. И това средство е тялото (като цялост или като част от цялостната цялост) на самия субект на поведение. Разбира се, че думата е за тъй наречените собственоръчни (eigen-handige) или — както ние предпочитаме да говорим – собственотелесни поведения, каквито са, напр., дезертьорството, лъжезаклеването и слу­жебното престъпление: външната съставна част на това по­ведение не може да бъде произведена другояче освен един­ствено само чрез собственото тяло на съответния субект на поведение, т. е. собственотелесно.

Като оставим настрана тъй наречените собственоръчни или собственотелесни поведения, т. е. ония поведения, които не могат да бъдат усвоявани другояче освен собствено телесно, и като вземем под внимание останалите поведения, т. е. онези поведения, външната съставна част на които и несобственоръчно може да бъде произведена (причинена, до­карана), ние не можем да не констатираме, че външната съ­ставна част на всяко едно от последните (и несобствено­ръчно усвоими) поведения е заместима, т. е. такава, която може да бъде вменена (приписана, отдадена) на даден су­бект дори и тогава, когато не тялото (било като цялост, било като част) на този субект, а друго човешко тяло, респ. одушевена, респ. неодушевена вещ, е факторът, който при­чинява (докарва, произвежда) тази външна съставна част, раз­бира се, всеки път при неизбежната предпоставка, че субектът на поведението, за външната съставна част на което се касае, употребява този причинен фактор като средство за изразяване на преследваната от него цел, която осмисля поведението му.

Субектът на всяко едно от тези поведения, външната съставна част на които бива произведена (докарана, причи­нена) било чрез тялото на самия субект на поведението, било чрез друго човешко тяло, движено по волята не на не­говия носител, а на субекта на поведението, било, най-сетне, чрез неодушевена, респ. одушевена вещ, се нарича непосредствен извършител и то само поради това, защото произвеждането на външната съставна част на иманото предвид поведе­ние се дължи пряко и непосредствено на волята на самия субект на поведението, или – другояче и по-точно изразено –  защото външната съставна част на иманото предвид поведение се произвежда без посредството на другочовешка воля, т. е. на воля на човек, различен от субекта на по­ведението: субектът на поведението произвежда външната съставна част на последното, без за тази цел да впряга волята на друг човек.

Но ако – както видяхме – съществува непосредствен извършител, то от само себе се разбира, че не може да няма и посредствен извършител. Прочее, в какво се за­ключава особеността на посредствения извършител, не е трудно да се разбере. Самото определение, дадено на непо­средствения извършител, подсказва, какво: посредствен из­вършител е онзи субект на престъпно поведение, който, наистина, произвежда външната съставна част на поведението, но като за целта впряга другочовешка воля, така че про­извеждането на външната съставна част се дължи: пряко и непосредствено на другочовешка воля, т. е. на воля на човека, различен от субекта на иманото предвид поведение, а само посредствено и косвено – на волята на самия субект на поведението.

От казаното се вижда, че разликата между двата вида на извършителството, а именно между непосредственото и по­средственото, е строго погледнато несъществена. Извършителството е непосредствено или посредствено в из­ключителна зависимост от туй, на чия човешка воля и то пряко и непосредствено се дължи самото произвеждане на външната съставна част на иманото предвид поведение, а именно, дали на волята на самия субект на поведението (в какъвто случай извършителството е непосредствено) или пък на волята на друг човек, различен от субекта на поведението (в какъвто случай извършителството е посред­ствено).

По-нататък. Като турим настрана онези случаи на не­посредствено извършителство, когато субектът на дадено поведение собственотелесно произвежда външната съставна част на поведението, можем да кажем, какво всички оста­нали случаи на непосредствено извършителство, както и абсолютно всички случаи на посредствено извършителство, се характеризират с това, че външната съставна част на по­ведението е заместена, т. е. и другояче освен собственотелесно от самия субект на поведението, производима и че специално, колкото се отнася до заместимостта на външната съставна част на посредствено усвоимите поведения, тя ви­наги кореспондира на заместителността на външната съставна част на другочовешко поведение, или – другояче казано – че заместимостта на външната съставна част на усвоеното от посредствения извършител поведение и заместителността на външната съставна част на усвоеното от посред­ника на посредствения извършител поведение взаимно се обуславят.

Заключението, до което водят направените разсъждения, са, че външната съставна част от поведението на индиви­дуално определен субект може да служи за формирането и на друго поведение в правов смисъл, стига и друг су­бект, т. е. и субектът на другото поведение, да я употреби като външно изразно средство на своето вътрешно (духовно) „аз“.

Добре, но тази възможност поражда въпроса, дали съществува достатъчно основание за това, щото външната съ­ставна част от целостта на дадено поведение в правов смисъл, която като външна съставна част едновременно влиза и в целостта на друго поведение в правов смисъл, да се вменява (приписва, присмета, отдава): както на субекта на едното поведение, така и на субекта на другото поведение, или – същата мисъл, изразена другояче – дали едно и също външно (възприемаемо, видимо) може да бъде свое, т. е. собствено на всеки един от двата субекта, сир. неразделна съставна част от собственото лично поведение на всеки един от тях? Според нас, отговорът на този въпрос не може да бъде друг освен решително положителен, стига само да се вземе под внимание: от една стра­на, подчинената и зависима природа на всички средства, а именно, че едно и също средство може да обслужва неопре­делено много и различни цели, и, от друга страна, непокла­тимото правило на логиката, че, който иска дадена цел, не може да не иска и необходимото за постигането й средство, и че, вследствие на това, външното, когато като средство, бъде обхванато от определено вътрешно „аз“, става и не може да не стане негово собствено — разбира се, доколкото става съставна част от целостта на неговото поведение в правов смисъл.

Тези разсъждения имат голямо значение на правилното разрешение на проблема за противоправността. Но тяхното значение е особено голямо с оглед на проблема за посредственото извършителство: улеснявайки правилното разрешение на този проблем, същевременно, макар и косвено, те правят възможно както вникването в проблема на противопра­вността, така и неговото безупречно разрешение.

Казахме, че за формирането на външната законоочертана съставна част на усвоеното от посредствения извършител престъпно поведение служи усвоеното от посредника на самия посредствен извършител поведение. Сега, за да изключим всевъзможни недоумения, заслужава да прецизираме тази си мисъл, а именно като изтъкнем, че в цялостния състав на установеното от самия посредствен извършител поведение влиза: не цялата цялост на усвоеното от посредника поведение, а единствено само външната му съставна част. И много естествено и нищо по-понятно от това. Защото онова, от което посредственият извършител се нуждае, което той може да употреби, и от което той в действителност се възползва, е: не целостта на усвоеното от посредника поведение, нито вътрешната съставна част на това поведение, а единствено само неговата външна съставна част.

А това значи: външната съставна част, чрез която въ­трешното „аз“ на субект на дадено поведение излиза на показ, може да служи за изразяване не само на вътрешното „аз“ на самия субект на поведение, но на вътрешното „аз“ на друг субект на поведение, различен от субекта на по­ведението, за което се касае. С други думи: външната съ­ставна част на поведението, усвоено от даден субект, може да влиза в съединение с вътрешното „аз“ на друг субект на поведение и по такъв начин да образува и съ­ставна (разбира се: външна) част от целостта на усвоеното от другия субект поведение.

            И така, не посредственият извършител, а неговият посредник (оръдие) е, който непосредствено произвежда вън­шната законоочертана съставна част на неговото престъпно поведение. Тази констатация не бива обаче да се разбира в смисъл, че посредственият извършител собственотелесно и непосредствено не върши абсолютно нищо, което има външен характер. Такова едно заключение би било много прибързано и погрешно. Защото, освен онова законоочертано външно, от собственотелесното произвеждане на което посредственият извършител се отказва и което, вследствие на това, посредникът на посредствения извършител произвежда, има и друго едно външно, от „собственоръчното“ произвеждане на което посредственият извършител не може да се откаже и което, поради това, той „собственоръчно“ върши. Думата е за онова поведение на посредствения извършител, което наистина пред­хожда, но затова пък и обуславя чуждоръчното произве­ждане на външната законоочертана съставна част на иманото предвид престъпно поведение, и то – а това е съществено и затуй подчертаваме – дотолкова обуславя, доколкото чрез това свое поведение той, посредственият извършител прави известно (манифестира, оповестява) своето вътрешно „аз“, т. е. вътрешната законоочертана съставна част на престъпното поведение и по такъв начин склонява (мобилизира) своя посредник към произвеждане на външната законоочертана съ­ставна част на същото престъпно поведение: Такова едно външно поведение на посредствения извършител, което остава извън рамките на външната законоочертана съставна част на престъпното поведение, може, напр., да се състои: било в изговаряне, било в написване на думи, било в жест или, най-сетне, в даване на условен знак.

Държейки сметка за всичко това, ние идваме до заклю­чение, че престъпното поведение на посредствения усвоител има не една, а две и то еднакво необходими външни съставни части, а именно една законоочертана, която посредникът на посредствения извършител произвежда, и друга неочертана от закона, която предхожда и обуславя първата, т. е. законоочертаната, и която по необходимост посредственият из­вършител сам „собственоръчно“ произвежда.

Тук може да възникне съмнение, дали това заключение, до което идваме, е необходимо. Но фактът, че ако верността на тегленото заключение бъде отречена, тогава отговорността на посредствения извършител остава необоснована и, следователно, произволна, този факт е достатъчно доказател­ство, че не сме на погрешен път.

И така ние видяхме, че външната съставна част на да­дено поведение като такава може да обслужва и друго поведение. А сега трябва да разчитаме с въпроса за правния характер на самата външна съставна част на поведенията в правов смисъл.

Прочее, отговорът на този въпрос не съставлява някаква трудност. От досегашните разсъждения може да се разбере, че външната съставна част от поведението в пра­вов смисъл, откъсната от нейното съединение с вътреш­ното „аз“ и разглеждана изолирано и самостойно, не пред­ставлява нищо друго и нищо повече освен един правнорелевантен факт.

Наистина, този правнорелевантен факт може да получи и правомерен респ. противоправен характер. Но това е немислимо другояче освен като и доколкото същият (правнорелевантен) факт влезе в съединение с право­мерно, респ. противоправно ориентирано вътрешно „аз“: той става правомерен, когато ориентировката на вътрешното „аз“, с което се свързва, е правомерна, а –  противоправен, ко­гато ориентировката на вътрешното „аз“, с което влиза в съединение, е противоправна.

Но това означава: от една страна, че външната съставна част на дадено поведение, разглеждана самостойно и незави­симо от вътрешната съставна част на същото поведение, няма абсолютно никакво влияние върху правния характер на поведението, в целостта на което влиза като външна съ­ставка, а от друга страна, че вътрешната съставна част на поведението, в състава на което влиза външната съставна част, е, която определя (заема, дава) правния характер на последната.

И ето защо, когато външната съставна част на усвое­ното от даден субект поведение служи за формиране на две различни поведения, тогава правният характер на съ­щата външна (видима, възприемана) съставна част се мени и то в изключителна зависимост от ориентировката на онази индивидуална воля, в комбинация с която и доколкото тя влиза във всеки един случай, разбира се, спрямо законодателената воля.

И поради това, следвайки своята природа на средство за целите на две различни вътрешни „аз“, външната съставна част от дадено поведение едновременно може да бъде и правомерна и противоправна: правомерна, доколкото обслужва едно правомерно ориентирано вътрешно „аз“, а противо­правна – доколкото обслужва друго и то противоправно ори­ентирано вътрешно „аз“. А нищо не пречи, щото външ­ната съставна част от дадено поведение да споделя прав­ния характер и на повече, въобще на толкова вътрешни „аз“, с колкото влиза в комбинация, като ги обслужва.

Разбира се, всичко това не може да бъде обяснено дру­гояче освен с мисълта, че външната съставна част на ус­военото от даден субект поведение сваля (снема) от себе си наличния свой особен, а именно правомерен, респ. противоправен характер, като запазва само основния свой харак­тер на правнорелевантен факт и чак тогава като такава, т. е. като правнорелевантна външна съставна част, влиза в състава на усвоеното от друг субект поведение и същевременно получава, респ. споделя неговия правен характер, т. е. правния характер на ориентировката на волята на него­вия субект.

Ала правният характер на вътрешната съставна част на това поведение определя не само правния характер на външната съставна част на това поведение, но така също и правния характер на самото поведение, разглеждано като цялост.

И много естествено. Защото правният характер на всяко едно поведение в правов смисъл зависи единствено само от манифестирания чрез него начин на ориентировка на волята на неговия субект спрямо волята на законодателя като върховна и задължителна ориентировъчна точка на чо­вешките поведения: едно поведение, разглеждано като цялост, е правомерно или противоправно в изключителна зависимост от това, дали изявената чрез него воля е в съ­гласие или в противоречие с надлежно формираната и изра­зена воля на законодателя.

Прочее, тясната и неразривна свръзка, която съществува между противоправността като качество на едно поведение и субекта на това поведение, изпъква особено ярко и недвусмислено, когато възникне въпрос, дали правомерно или противоправно е поведението, усвоено от едно лице, което, поставено в условия, които пораждат право било на нужна отбрана, било на крайно нужно поведение, предприема съответно посегателство върху правни блага, макар че не съзнава обстановката като правопораждаща и като така няма намерение нито да отблъсква непосредствено нападение, което нападнатият не е длъжен да търпи и понася, нито да постигне възможната минимална измежду злините, една от които и може да не настъпи, ако се бездейства.

С оглед на така поставения въпрос не може да не се отговори, че описаното поведение, което – както се каза – се усвоява от неговия субект без намерение за нужна отбрана, респ. без намерение за крайно нужно поведение, противоправно, докато същото поведение, усвоено от същото лице, поставено в същите условия, но движено от намерение за нужна отбрана, респ. за крайно нужно поведение правомерно.

Прочее, по същия начин не можем да не постъпим и когато се касае за определяне на правния характер в поведението, усвоено от орган на полицията, който арестува заварено на местопрестъплението съвършено невинно лице. Това поведение е: правомерно, ако неговият субект не съзнава невинността на арестуваното лице и като така, чисто и просто иска да се съобрази с конкретната воля на законодателя, а противоправно, ако неговият субект съзнава невинността на арестуваното лице и излишността на арестуването и, въпреки това, се противопоставя на волята на законодателя.

И така, ориентировката на вътрешното (волево) „аз“, т. е. на волята на субекта на дадено поведение спрямо волята на законодателя, има решително значение с оглед на правния характер на поведението му и игнорирането на този факт, неизбежно води до невъзможност за разграничаване между правомерността и противоправността, т. е. между това, което е в съгласие, и онова, което е в разногласие с действащото право като цялост.

Следователно, правният характер (в смисъл на правомерност респ. противоправност) на всяко едно поведение е немислим другояче освен най-тясно и неразривно свързан с индивидуално определения субект на това поведение, така че ако субектът на противоправното поведение отпадне, противоправността на последното не може да не престане. Такова е нашето схващане[5]).

Но това наше схващане не може да се нарече господстващо; изхождайки от предпоставката, че характеристиката на едно поведение може да бъде отделена и независима от личността на неговия усвоител, повечето теоретици приемат, че унищожа­ването на правни блага означава абсолютна и безусловна противоправност, т. е. такава, която съществува самостойно и независимо от човешкия субект на унищожаващото, респ. застрашаващото поведение. Ала, както предпоставката, от която изхождат, така и заключенията, които теглят въп­росните теоретици, са погрешни и несъстоятелни: самата оче­видна неприемливост на неизбежните изводи от господстващото схващане свидетелства, че неговите поддръжници са на погрешен път.

Така, игнорирайки тясната и неразривна свръзка, която съществува между противоправността на едно поведение и субекта на това поведение, привържениците на господстващото схващане не могат да обяснят неопровержимия факт, че едно и също лишение от живот на един и същи човек едновременно може да бъде и противоправно, и право­мерно, а именно: противоправно, доколкото е поведение на един човек, а правомерно, доколкото е поведение на друг човек.

Но нека за илюстрация на тази мисъл вземем следния пример. Да приемем, че невменяем човек, злоумишлено подстрекаван от вменяем, противоправно напада трети и че противоправно нападнатият, неможейки другояче да се спаси, умъртвява своя нападател. В такъв случай няма място за съмнение, че лишението от живот на невменяемия човек едновременно е и противоправно, и правомерно: като волепроявяващо поведение на злоумишления подстрекател, то е противоправно (даже нещо повече, а именно виновно и нака­зуемо), а като волепроявяващо поведение (нужна отбрана) на нападнатия субект — par excellence правомерно.

Ала, като игнорират, от една страна, тясната и нераз­ривна свръзка, която съществува между противоправността на едно поведение и субекта на това поведение, и от друга страна, че поведения в правов смисъл са единствено само свободните човешки волепроявления (тъй като хората са единствените възможни субекти на правото), привържениците на господстващото схващане се увличат още повече и стигат дори до там, че говорят за правомерност, респ. противоправност, било на резултати (респ. състояния), било на вещни сило-респ. воле-проявления, и, вследствие на това отъждествяват противоправността и държавовредността, респ. правомерността и държавополезността, макар че се касае за разнородни понятия.

   Но, като тръгнали из пътя на отрицанието на тясната и не­разривна свръзка между противоправността като качество на да­дено поведение и субекта на това поведение като носител на човешка воля, и, поради това, като приели, че правомерността, респ. противоправността могат да бъдат качества както на резултати (респ. състояния), така и на вещни сило-респ. воле-проявления, привържениците на мнението, според което правомерността, респ. противоправността, е качество, независимо от някакъв субект като носител на човешка воля, стигат до краен резултат, очевидната неприемливост на който е достатъчно доказателство за погрешността на изходното им положение. Така, като говорят (но не само за краткотрайно и изрично уговорено удобство) за правомерност, респ. противоправност на резултата (респ. състояние), същите автори не само увеличават, а напротив, дори намаляват разбираемостта на своето изложение. И много понятно. Защото, когато един резултат (безразлично, дали е държавополезен или държавовреден) се дължи на две поведения, едното от които е правомерно, а другото – противоправно, тогава привържениците на визираното мнение са логически принудени да признаят, че резултатът едновременно заслужава три наименования, а именно: 1) че той е правомерен, разбира се, доколкото се дължи на правомерното поведение, 2) че той е противоправен, доколкото се дължи на противоправното поведение и 3) че той е и правомерен, и противоправен, доколкото се дължи както на правомерното поведение, така и на другото поведе­ние, което е противоправно. Добре, но всичко това не означава ли логически недопустимо допускане, че един и същ обект може да обединява в себе си качества, които логически взаимно се изключват.

Колкото пък се отнася до авторите, които говорят за правомерност, респ. противоправността, на вещни сило-, респ. воле-проявления (напр. поройни дъждове улесняват едни, а затрудняват други военни операции или пък лъв изяжда своя укротител, респ. куче спасява своя нападнат господар), има да наведем, че те изпадат и в друго правно-логическо неудобство, а именно, че като приемат, че правомерни, респ. противоправни, могат да бъдат и вещните сило-, респ. воле-проявления, те биват принудени от правно-логическата необходимост или да се откажат от изходното си положение, или пък да признаят, че и вещите могат да бъдат су­бекти на правото, макар че в действителност само лицата са субекти на правото и, поради това, единствено само лич­ните волепроявления (т. е. поведенията в правов смисъл) могат да бъдат в съгласие или противоречие с волята на законодателя (т. е. правомерни, респ. противоправни).

Най-сетне, с оглед на въпроса за правния характер на поведенията, усвоени от лица, които, поставени в усло­вия, пораждащи правото било на нужна отбрана, било на край­но нужно поведение, било на полицейско задържане, има да споменем, че господстващо е противното мнение, според което току-що изброените поведения са правомерни и то не само когато техните субекти искат, но – а това е особе­ното, което подчертаваме – дори и когато не искат да обезвреждат непосредствената опасност, с оглед на каквато са учредени правото на нужна отбрана, правото на крайно нужно поведение, правото на полицията да за­държа и пр., всеки път, разбира се, стига да са налице обе­ктивните условия за пораждането на тия права. Но това про­тивно мнение, което напълно игнорира волевия момент, не издържа критика. Неговата несъстоятелност се вижда не само от туй, че широко разтваря вратите на безнаказаността, дори – и на планомерния произвол, но и от красноречивия положителноправен факт, че съответните законоположения, до­колкото такива съществуват, изрично изискват от субекта на съответното поведение да има намерение за обезвреждане на непосредствената опасност. Така, напр., чл. 45 от Нака­зателния Закон, който урежда института на нужната отбрана, обуславя последната като правомерно поведение в зависимост от туй, дали разглежданото поведение е усвоено, „за да се отблъсне противозаконното и непосредствено нападе­ние“; а чл. 46 от същия Наказателен Закон, който урежда института на крайно нужното поведение, обуславя последното било като правомерно, било като наказуемо поведение в зависимост от туй, дали разглежданото поведение е усвоено от неговия субект, „за да спаси своя живот или живота на своите ближни“, респ. „за да спаси своето здраве, целомъдрие или други лични или имотни блага“.[6])

И така, от досегашното изложение се вижда, че съществуват две основно различни схващания за същината на правомерността, респ. противоправността, като необходимо правно качество на всяко едно поведение в правов смисъл, както и че, методологично разглеждани, тези схващания заслужават да се наричат: едното, т. е. Господстващото – натуралистично (причинно, каузално, онтологично или естествено-научно), а другото, т. е. тук провежданото –  идеалистично (нормативно, ценностно или функционално).

По-рано, разглеждайки поведението като цялост, ние изтъкнахме, че целостта, каквото е всяко едно поведение в правов смисъл, се състои от две еднакво важни и необхо­дими съставни части, а именно: от една външна съставна част, която може да бъде не само тълкувана, разбирана, схва­щана, но още и възприемана, т. е. виждана, чувана, усещана и от друга вътрешна съставна част, която – в различие от първата – може да бъде единствено само схващана, разбирана, тълкувана, но не и възприемана, т. е. виждана, чувана, усещана. Също така дадохме да се разбере какво противоправността, респ. правомерността като правно качество на всяко едно поведение в правов смисъл на думата, се дължи не на външната, а на вътрешната съставна част на поведението в правов смисъл. Сега остава да прибавим, че от духовното естество на вътрешната съставна част на поведението следва че тя е: 1) безусловно незаместима и 2) незаместителноспособна. А това означава: вътрешната съставна част не може да бъде произведена от никого освен единствено само от самия субект на иманото предвид поведение, т. е. единствено само строго лично, „собственоръчно“. И много понятно. Защото приемане на противното би означавало да се изпадне в очевиден абсурд, а именно, че е възможно, напр., щото поведението, усвоено от един вменяем, да прави провинен не него лично, а съвършено друг човек, и то макар че повод за такова крушение на основния принцип на мо­дерното наказателно право за личната и непрехвърляема отговорност, липсва.

Най-сетне, вгледаме ли се в духовната същина на вът­решната съставна част на поведението и особено на престъп­ното поведение, не можем да не констатираме и това, че тя е съчетание от правни признаци, каквито са напр. противо­правността, вината, съставомерността.

 

 

 

Заключение

 

 

 

Поведението в правов смисъл е една смислова (ду­ховна, идейна) цялост. Тази цялост има две съставни части: една – външна и друга – вътрешна. Разликата между тези съставни части се заключава в това, че външната може да бъде не само тълкувана (разбирана, схващана), но още и въз­приемана (усещана, виждана, чувана), докато вътрешната може да бъде единствено само тълкувана (разбирана, схващана), но не и възприемана (усещана, виждана, чувана). Ала и дотол­кова, доколкото може да бъде разбирана (тълкувана, схва­щана), външната съставна част дължи това свое схващане не на себе си, а изключително на вътрешната съставна част на същото поведение: вътрешната съставна част е, която осмисля външната съставна част, тъй като последната, т. е. външната съставна част, служи на вътрешната съставна част като такова средство, което изразява, дали и доколко волята на даден субект е в съгласие или в противоречие с волята на законодателя. Поведението в правов смисъл, раз­глеждано и като цялост, състояща се от външна и от въ­трешна съставни части, и само като външна съставна част, е правомерно или противоправно в изключителна зависимост от туй, дали правомерна или противоправна е вътрешната съставна част на същото поведение. Ала от факта, че правният характер на външната съставна част зависи от прав­ния характер на вътрешната съставна част, далеч не следва, че външната съставна част е по-малко необходима, отколкото вътрешната съставна част. Напротив, двете съставни части са еднакво необходими. Тъй като поведението в правов смисъл е външно проявление на свободна воля на човешки индивид, от само себе си се разбира, че поведение ще липсва, както когато липсва само външна, така и когато липсва само вътрешна съставна част. Ала макар и двете съставни ча­сти (външната и вътрешната) да са еднакво необходими за формирането на поведението в правов смисъл, все пак едната, т. е. външната, е заместима и заместителноспособна, докато другата, т. е. вътрешната, не е нито заместима, нито заместителноспособна. Разбира се, тази разлика е неизбежна последица от самото естество на едната и на другата със­тавни части: заместимостта и заместителната способност на външната съставна част следва от нейното естество на средство, а незаместимостта и незаместителноспособността на вътрешната съставна част – от нейното духовно (смислово, идейно) естество.

 

 

 

                                                                                                                                   

 

[1] Роден е в гр.Кюстендил на 7 ноември 1888 г. Завършва право в Лайпциг (1907-12). с докторат (1914). Специализира публично право и социална философия във Виена (1921-24). Редовен доцент (от 1930), извънреден професор (от 1934), редовен професор и титуляр на катедрата по военно-наказателно право и военнонаказателно съдопроизводство (от 1939) в Софийския университет. Декан на Юридическия факултет (1934-35). Началник на отдел "Криминална статистика) в Главна дирекция на статистиката, член-секретар на Кодификационния съвет (наказателноправна секция) при Министерство на правосъдието (1935-36).

[2] Статията се препечатва от: Сборник Правни изследвания, посветени на професор Венелин Ганев, по случай 30-годишната му академична дейност. Ред. проф. Л. Диков и проф. Л. Владикин. С., Придворна печ., 1939.

[3]В такъв смисъл и В. Ганев, най-резултатният изследовател на правното явление. В своя Курс по обща теория на правото, том I, София, 1925, той се изказва, както следва: (р. 6:) Законодателят... въздига в юридически само някои факти, а на всички други отрича всяко юридическо значение. Юридически са фактите, от чието проявление прав­ната норма поставя в зависимост придобиването, видоизменението, пога­сяването и запазването на права. Фактите, които нямат никакво юриди­ческо значение, се наричат ирелевантни или безразлични факти за пра­вото. Юридическите факти са винаги релевантни за правото (р. 29:) Едно от най-основните разграничения на юридическите факти според раз­личия в тяхното предметно съдържание е групирането им на юри­дически събития и юридически действия. Юридически събития са ония юридически факти, чието съдържание обхваща само проявления на физи­ческия мир, без да обхваща и външното проявление на съзнателни пси­хични преживявания. Юридически действия пък са всички ония юриди­чески факти, чието съдържание обхваща външното проявление на съзна­телни психични преживявания. (р. 42:) Разграничението на юридическите факти в юридически събития и юридически действия е относително. Всички юридически факти предпоставят основен един факт, а именно съществуването на една правна норма, която ги квалифицира като юридически действия и юридически събития, (р. 43:) В различие от юридическите съби­тия, юридическите действия са ония юридически факти, които обгръщат в своя състав външното, активно проявление на съзнателни психични пре­живявания. Съзнателните психични преживявания са външно проявени то­гава, когато могат да се схванат от трети лица и да реагират върху тяхното съзнание, (р. 46:) Участието на човека при юридическите действия е всякога съзнателно. То, в същото време, е централният, активният елемент във фактическия състав на юридическото действие. То придава своя отпечатък на всички други елементи даже тогава, когато тия елементи са проявление на външни природи сили или проявление на втора група съзнателни психични преживявания“. Вж. и Учебник по обща теория на правото, част I, София, 1932, р. р. 22 сл., 29 и сл., 40 и сл.

[4]) В такъв смисъл и Ramm Der rechtswidrige verbindliche Befehl в Zeitschrift fur die gesamte Strafrechtswissenschaft, Bd. 58. Heft 3, Berlin, 1938, p. 397: „За употребяваното в старата догматика по­нятие за деянието беше характерно, че, като предмет на възможно обсъж­дане, то не можеше да не се явява пригодено за всички мислими правни отношения. А на такова изискване отговаряше само едно понятие (за дея­ние), което почти напълно е лишено от съдържание. Тъй като неговата правна оценка отнасяше към него духовни, т. е. иреални съдържания, тъкмо затова изпъкваше представата, че минималното съдържание, необхо­димо въобще за формирането на едно понятие, е не другояче, а каузално (причинно) определено. По такъв начин, понятието за деяние (Handlungsbegriff) биваше отделяно (откъсвано) от понятието за извършителя (Taterbegriff) и то, деянието, се схващаше като последица от причиняването (Verursachungsfolge) от волята на извършителя. .. Колкото пък се отнася до сегашното ново понятие за деянието, до него се идва, като се излиза от понятието за неправдата (Unrechtsbegriff). Гносеологична обосновка на това ново понятие Велцел отдавна е дал: включеността на влагания от дееца момент от идейно (смислово, духовно) естество е, която въздига новото понятие в степен на „финално" (zu einem finalen Handlungsbegriff), (p. 498:) Трудностите, придружаващи досегашната господстваща догматика, могат да бъдат премахнати, стига само определящият характер на правния ред да бъде подчертан. В такъв случай, персоналното взимане на отношение на правните предписания (Rechtsgebotc) прави възможно, щото на един субект да се предписва послушание, а на друг да се за­бранява заповядване. . . (р. 400:) Когато заповедта е задължителна, тогава, като я изпълнява, подчиненият изпълнява едно правно задължение и зато­ва действа правомерно. . . § 47 от Германския военно-наказателен закон определя, че подчиненият е наказуем, ако знае, че със заповядването, даването началникът цели престъпление или постъпка (Verbrechen Oder Vergehen). Следователно, този чисто субективен момент (знанието) може да въздигне неговото (т. е. на подчинения) деяние в степен на противоправно. И тъкмо от тук резултира включването на субективни признаци в понятието за деяние (Handlungsbegriff). Релевантното деяние на провинилия се войник е финално. Въпросът за задължителността се поставя, като се изхожда не от издаването на заповед, а от участващите лица (на­чалника и подчинен)... Заповедополучителят се повинва не на заповедта, а на лице, на което дължи поведение (р. 401) Подчиненият действа правомерно, когато изпълнява отправена до него задължителна заповед. Той не може да не се повинва (muss gehorchen), когато началникът му за­повядва, стига да са изключени случаите, когото той (подчиненият) знае, че се касае за престъпление или простъпка (Verbrechen oder Vergehen). Обстановката на „противоправната задължителна заповед“ може да бъде таксувана като противоправно съставоосъществяване на противоправно заповядване чрез правомерно изпълняващ. . . Деянието на началника е съ­ставоосъществяване. Ето защо то е нещо повече освен само заповедоиздаване. Но с помощта на понятията на господстващата доктрина беше невъзможно обосноваването на това: като се излизаше от едно „естестве­но“ понятие за деянието [von einem „nattirlichen" Handlungsbegriff], дея­нието на заповядващия беше единствено само заповедоиздаване, а това на подчинения — само заповедоизпълнение. Невъзможно беше в заповедоиздаването да се съзира съставоосъществяване. И много естествено беше, че с господстващите понятия тези трудности не можеха да бъдат преодолени и то защото офицерът не (р. 402:) можеше да не се държи отговорен: не заради противоправно заповедоиздаване. а заради повреждане на вещ... Тъкмо такива трудности не изпъкват сега, когато се излиза от понятие, което се определя и от съдържанието на волята  (и от волевото съдържание). Защото деянието, което осъществява състава, обхваща не са­мо заповедоиздаването, но и заповедоизпълнението: волевото съдържание на заповедоиздателя се разпростира и върху заповедоизпълнението. . . Според това, заповедоизпълнението трябва да бъде вменено (приписано, пресметнато, отдадено) на две различни лица и то съвсем различно преценя­вани... Тук означаването на фактическата обстановка с думите „съставоосъществяване на противоправно заповядващия чрез правомерно изпъл­нявайте" се явява най-подходящо разрешение. . (р. 403:) Конструкцията на посредственото извършителство с правомерно действащо оръдие беше решителен пробив, извършен от субективната мисъл в господстващата догматика: разглеждано от становището на досегашната господстващ догматика за противоправността и за деянието, посредственото из­вършителство е отговорност за чуждо деяние. . . Прочее, работата се свеж­да не към туй, волята на кого е поставила по-близката причина за опре­делено поведение, а към това, че приписването (вменяването) на това по­ведение става въз основа на волевото съдържание на причастните лица.

[5]) В подобен смисъл и Велцел (Welzel), Studien zum System d es S tr a f r e c h t s в Zeitschrift fur die gesamte Strafrechtswissenschaft, Bd. 58, Heft 4—5, Berlin 1938, p. 508: „Наличният резултат (неодоброяваният резултат) е, по правило, съставна част на неправдата и тогава, когато към неправдата принадлежи нещо повече отколкото самият резул­тат... Противоправността може да има съвършено различни съдържания, а именно: веднъж – чистият резултат, друг път – (по правило) вида на деянието (die Art der Handlung) и, освен това, недоброявания резултат, сетне – недоброяваното деяние и то без всякакъв резултат (резултат – независимото от акта състояние); прочее, последното е налице напр. при опитването, сетне, при чистите дейностни престъпления (Tatigkeitsdelikten), а преди всичко там дето (както при блудството) се наказва проя­веното безнравствено намерение. . . (р. 515): Правни блага в действителността има само когато и доколкото те са в „служба“ („функция"), т. е. доколкото в социалната свързаност упражняват и понасят въздействия... Задружният обществен живот е мислим само доколкото напр. индиви­дуалната свобода на движение бива непрестанно ограничавана .. Животът има тенденцията да привиква хората към рискове, така че, в края на краищата, бидейки всекидневни съставни части на обществения живот, рисковете остават незабелязани. (р. 516): Повече от очевидно е, че в една дефиниция на престъплението като увреждане, респ. застрашаване на правни блага остава неизразено тъкмо онова, което е от решително зна­чение. Ако, наистина, правото речеше да забрани всички увреждания на правни блага, като обективна неправда, в такъв случай само за един момент не можеше да не заглъхне всякакъв обективен живот. . . Смисълът на правото обаче се състои не в отблъскването на всички увреждащи въздействия върху правните блага, представлявани като нена­кърними, а в това, че от безбройните функции (служби), които правното благо изпълнява като въздейства, респ. като понася, то, сир. Правото, под­бира и забранява само онези, които са несъвместими с един нравствено уреден живот на общността. Правото забранява не всяко увреждане на правни блага (също не е „принципиално") а, напротив, всякога защитава само откъм въздействия от определен вид, които надхвърлят мярката на онези увреждания, които не могат да не бъдат предпоставяни като необходими и в които като в живодейни функции протича организираният живот на общността. (р. 517): За противонравственост се говори само, ако социалната адекватност бива превишена... Социалното битие на общността е един функционален свят, в който всички „правни блага“ по необходимост и отнапред се намират във взаимнообразна размяна на действие и противодействие. Но социалната адекватност е и нещо повече. Тя е понятие за ред и то понятие не само функционално, но и ценностно. Само ако тази нормативно-ценностна страна (като социално „съразмерното“ – das sozial „angemessene“) е присъединена, само тогава социалната адек­ватност е иманентен принцип на правоформирането и то и за цялото учение за състава... Наказателното право не забранява друго вършене освен анормалното. .. Особен случай на социална адекватност е позволеният риск. Като противоправни се смятат само такива деяния, които превишават социалната адекватност (позволения риск) ... (р. 520)

A.     Обективният състав на неправдата :

I. Обективните елементи на деянието:

I.    Изпълнителното деяние с резултата (с увреденото правно благо). Според престъпните състави в най-многото случаи се изисква увреждане на правно благо, тъй като най-многото деликти са резултатни престъпления. Все пак, обаче, и то не съвсем рядко, увреждане може да липсва:

a)    изобщо при опитването

b)    при чистите дейностни престъпления (Tätigkeitsdelikte).

II.    Обективно извършителските елементи:

Обективните извършителски предпоставки и качества: чиновник, търговец, войник, беглец и пр. И тук обективността е много относителна, тъй като тези обективни качества същевременно очертават задължения, които визираният човек субективно е длъжен да изпълни.

B.     Субективният състав на неправдата:

I.    Умисълът като момент на финално (целно) обладание на деянието.

II.   Субективните извършителски елементи: особените тенденции и на­мерения (развратна тенденция, намерение за присвояване) (тъй наречените субективни елементи на неправдата), (р. 523): Понятието на противоправ­ността може да има разновидни съдържания, като означава или чистата резултатна неценност (den reinen Sachverhaltsunwert) или неценността на деянието (den Handlungsunwert), а последната (неценност), на свой ред, или са резултатна неценност (Sachverhaltsunwert) или без такава (като чиста неценност на деяние — als reinen Hgsunwert)... Основният предмет на наказателното право е отрицателната ценност на деянието, която обаче по предимство обхваща и резултатната неценност (при резултатни­те престъпления). Но свързването на неценността на деяние (Handlungsun- wert) и на неценността на резултата никак не е необходимо, (р. 524): Напротив, съществува:

1.                           неценност на деяние (Handlungsunwert) без неценност на резул­тат (Erfolgsunwert):

a)                           при така наречените дейностни престъпления (Tätigkeitstsverbrechen)

b)                           при опитването

2.                           неценност на резултат (Sachverhaltsunwert), неценност на поло­жение, респ. състояние на нещата и то без неценност на деяние (Hand­lungsunwert):

a)                            в случая на „противоправното“ нападение (при тълкуване на определението на нужната отбрана), дето решително значение има: не туй, че нападението като деяние е неправомерно, а това, че отрицателният резултат няма нужда да бъде търпян и понасян от нападнатия човек.

b)                            в случаите на позволения риск, когато резултатът, който настъпва, е отрицателен

c)                            в случаите на фактическа грешка (ratirrtum)

d)                           в случаите на крайна нужда, вж. по-долу стр. 534 и сл.

Случаите под 1 не създават затруднения. Затова пък случаите под 2 са просто неразрешими за онова разбиране (понятие) на противоправността, което е наследено и което борави с едно измерение (fur den iibernommenen eindimensonalen Rechtswidrigkeitsbegriff). Защото те са „непротивоправни“ (nichtrechtswidrig) и „противоправни“ (rechtswidrlg), според това, от къде биват разглеждани, а именно дали откъм деянието или откъм резултата. Объркването беше особено силно при противоправното нападение по чл. 53 от Герм. Н. 3. — чл. 45 от бълг. Н. 3.

Дали правомерни деяния (напр. при позволен риск) могат да имат противоправни резултати, тази теза бива застъпвана от Белинг (Lehre von Verbrechen, р. 176), а оспорвана от X. А. Фишер (A. Fischer, Rechtswidrigkeit, р. 527): Правото изхожда от такова едно нормално положение на социалния живот на общността, което отговаря на историческия порядък и в което всички правни блага се намират в жива и същевременно взаимнообразно ограничаваща и увреждаща служба (in einander beschrankender und beeintrachtigender Funktion). Само деяния, които надхвърлят (превишават) това (нормално положение на живота на общността), попадат под наказателноправни състави и то по принцип като типове на неправомерно (unrechtrarassigen) поведение, а покрай туй и като типове на изключителни поведения, в които биват очертани типично правомерни поведения, като напр. нужната отбрана, оправомощаващата крайна нужда [berechtigender Notstand] и др. (р. 557): Правото е винаги само защита срещу въздействия от определен вид. Самото каузално (причинно) увреж­дане на правни блага никога не запълва състава на неправдата. По прин­цип то винаги е единствено само несамостоятелен частичен момент, който само заедно с динамичния елемент на наказателното право, т. е. с елемента на деянието, може да запълни състава на неправдата... Съставът на неправдата е по необходимост отнесен към динамичния елемент на деянието и опрян на него... (р. 559): Дори и за каузалните престъпления никога самото каузално увеждане на правни блага не озна­чава съставомерна неправда. . . За наказателноправния състав на неправ­дата действителният елемент на деянието е конститутивен. . . (р. 592:) Принципиално, увреждането на правни блага не е целият (пълният) съ­став на неправдата: в най-добър случай то е несамостоятелен, части­чен елемент в обхвата на някой по-широк състав на неправдата, за който определеният вид на докарването, а в наказателното право спе­циално докарването като деяние (Handlungsimassige Herbeifiihrung) е конститутивно. (р. 565:) Голото каузално увреждане на правни блага никога не изчерпва състава на неправдата.

 

 

[6]Вж. и Wetzel, Studien zum System des Strafrechtsei Zeitschrift fur die ges. Strafrechtswissenschaft, Bd 58, Heft 4—5, Berlin 1938, който изнася следните ценни мисли, осветляващи крещящата несъстоятелност на натуралистичното схващане на противоправността : (р. 493:) „Схва­щането на престъплението като външно накърняване (увреждане) на правни блага можа да даде твърда основа на едно учение за чисто обективна противоправност ... (р. 500:) Такова едно учение за престъплението, което съзира обективния състав на неправдата в самото причиняване (докар­ване — bewirken) на противоправен резултат и, съобразно с това, ори­ентира извършителското понятие, не може по необходимост да не се про­вали в учението за участието и особено при престъпленията, които са собственоръчни, особени или с особено намерение. Така напр., според та­кова едно учение, нечиновникът, който склонява чиновника към чисто служебно престъпление, би трябвало да може да бъде извършител на това престъпление и, вследствие на това, не би могло да има разлика между извършител и причинител на един противоправен резултат (р. 507 :) Противоправността като докарване (причиняване) на неодобряван резул­тат. Противоправността в тази форма намери всеобщо признание и в наказателното право. Тук в своята обективистична тенденция тя биде ле­гитимирана и подсилена от теорията за накърняването на правните блага (Rechtsgutsverletzungstheorie), построена върху каузалната догма... Това разглеждане на противоправността (т. е. на тъй наречената „обективна противоправност“) изхожда от резултата. Така според Mezger (вж. статията му Subjektive Unrechtselement в G. S. 87 р. 206 и сл.), неправдата е „из­менение на едно правно одобрявано, респ. докарване на едно правно неодобрявано състояние, а съвсем не и правно неодобрявано изменение на едно състояние ... (р. 509:) Учението за накърняването на правните блага (Rechtsgutsverletzungslehre) е корелат на каузалната догма в областта на противоправността (р. 514:) Основната грешка на теорията за накър­няването на правните блага е, че съзира правните блага не в действител­ното пространство на социалния живот, а в един свят, в който няма нито живот, нито функции. Че престъплението е накърняване на правно благо, това схващане изхожда от представата, че първоначалното състояние на правните блага е това на ненакърненост, на свобода и на сигурност и че престъплението привнася накърняването към правното благо... (р. 527:) Според натуралистичното схващане, правото изхожда от мисълта за едно първоначално състояние на принципална сигурност на правните блага.. . (р. 557:) Натуралистичното схващане съзира неправдата в кау­залното увреждане на правните блага.“