КЕЙПТАУНСКИ ПРИНЦИПИ ОТНОСНО РОЛЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ КОМИСИИ ПРИ ПОДБОРА И НАЗНАЧАВАНЕТО НА СЪДИИ

КЕЙПТАУНСКИ ПРИНЦИПИ word
КЕЙПТАУНСКИ ПРИНЦИПИ pdf

 

Какви са Кейптаунските принципи?

Една от най-деликатните задачи във всяка конституционна демокрация е подборът и назначаването на съдиите. В Южна Африка по-голямата част от тази дейност е поверена на Комисия на съдебната служба /Judicial Service Commission/, която е създадена през 1994 г. Подобни органи вече са предвидени в много законодателства в развитите и развиващите се страни.

Кейптаунските принципи са набор от принципи, които се основават на този международен и сравнителноправен опит. Те имат за цел да предоставят практически насоки за създателите на конституции, законодателите и съществуващите комисии на съдебните служби или еквивалентни органи чрез определяне на начините, по които процесите на подбор и назначаване на съдиите могат да засилят независимостта на съдебната власт и върховенството на правото, като същевременно запазят в достатъчна степен адаптивността си, за да са приложими към националните правни системи.

Откъде идват?

Кейптаунските принципи са резултат от международен изследователски проект, който събра заедно учени от Канада, Кения, Малайзия, Нигерия, Южна Африка и Великобритания, чиято цел бе да проучат процесите, чрез които съдиите биват назначавани в тези страни. Проектът е ръководен от професор Хю Кордър /Hugh Corder/ от университета в Кейптаун и е осъществен в сътрудничество с Бингамския център за върховенството на правото  the Bingham Centre for the Rule of Law/,  част от Британския институт по международно и сравнително право.

Проектът е финансиран от Фондация Клод Леон /Claude Leon/, водеща благотворителна фондация, подкрепяща научните изследвания в Южна Африка.

Защо принципите са от същестшено значение?

Двама от участниците в проекта обясняват защо и по какъв начин принципите на Кейптаун са важни.

Съдия Кейт  О’Реган /Kate O'Regan/, работила 15 години в Конституционния съд на Република Южна Африка от 1994 г.:

"Назначаването на независими, компетентни и вдъхващи доверие съдии е от основно значение за гарантирането на върховенството на правото в условията на демокрация. През последните няколко десетилетия се наблюдава създаването на комитети по назначения в съдебните системи в много страни от Британската общност, които ограничиха ролята на изпълнителната власт при назначаването на съдиите. Кейптаунските принципи предоставят насоки за процесите и принципите, които тези комитети е необходимо да следват при изпъление на своята работа, което от своя страна трябва да допринесе за укрепването на върховенството на закона и независимостта на съдебната власт в страните от Британската общност."

Професор сър Джефри Джоел /Sir Jeffrey Jowell QC/, основател и директор на базирания в Лондон Бингамски център за върховенството на правото:

"Тези принципи представляват цялостен наръчник за ролята на комисиите по назначенията в съдебната система, техния състав, и надлежните процедури – всичко в интерес на една съдебна власт, която е легитимна, компетентентна и напълно независима."

Принципите са изготвени и одобрени от:

 

Професор Хю Кордър /Hugh Corder/, Южна Африка (Convenor)

Професор Ричард Девлин FRSC, Канада

Професор Дейм Хейзъл Ген /Dame Hazel Genn/ QC FBA, Великобритания

Професор Джил Гай / Jill Ghai/, Кения

Професор Яш Гай/ Yash Ghai/, Кения

Професор Амезе Гуабадиа/ Ameze Guobadia/, Нигерия

Професор сър Джефри Джоуел /Jeffrey Jowell/ QC, Великобритания

Професор Кевин Тан Ю Ли/ Professor Kevin Tan Yew Lee/, Сингапур / Малайзия

Г-ца Табет Масенгу /Tabeth Masengu/, Южна Африка

Съдия Кейт Ореган, Южна Африка

Г-н Крис Окстоби /Chris Oxtoby/, Южна Африка

Г-н Хариш Салве / Harish Salve/ SA, Индия

Г-н Грегъри Солик / Gregory Solik/, Южна Африка

Д-р Ян ван Зил Смит /Dr Jan van Zyl Smit/,  Великобритания 

Лицата, изброени по-горе, са участниците в проекта като представители на съответните съдебни системи. Те са дали разрешение за обявяването на тези принципи, което се отрази на дискусиите, които се проведоха по време на семинара на проекта, състоял се в Кейптаун на 21 – 23 април 2015 и на последвалите консултации с различни институции, в това число Секретариата на Британската общност /The Commonwealth Secretariat/,  Асоциацията на магистратите и съдиите на британската общност /The Commonwealth Magistrates’ and Judges’ Association/ и Комисията по съдебни назначения за Англия и Уелс /The Judicial Appointments Commission for England and Wales/. Въпреки това, съдържанието на принципите не следва да се свързва с индивидуалните участници или лицата, които са предоставили своя експертен опит, или с която и да е институция от тези, свързани с тях.

 КЕЙПТАУНСКИТЕ ПРИНЦИПИ ЗА РОЛЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ КОМИСИИ ПРИ ПОДБОРА И НАЗНАЧАВАНЕТО НА СЪДИИ В БРИТАНСКАТА ОБЩНОСТ

I. Обща

1. Независимата съдебна власт е незаменима ценност във всяка страна с оглед защитата на принципа на върховенството на правото и  гарантирането на достъпа до правосъдие чрез съда. Способността на съдебната власт да изпълнява тези отговорности зависи от независимостта, безпристрастността, почтеността и професионалната компетентност на членовете й. Най-важната цел на всяка система за назначения в съдебната власт следователно трябва да бъде идентифициране на лицата, които притежават тези качества, и обезпечаване на тяхното назначаване, както и на всички допълнителни изисквания, които могат да се предвидят за позиции, изискващи специфична компетентност или лидерски качества.

2. Процесът на подбор и назначаване трябва да се провежда справедливо и по начин, който насърчава най-добрите кандидати, независимо от техния произход, да се стремят към съдебна кариера и който цялостно повишава общественото доверие в съдебената власт.

3. Назначаването на съдебна длъжност трябва да бъде открито за всички кандидати с подходяща квалификация, без да е налице дискриминация на основания, забранени от международното право за правата на човека и приложимото вътрешно право. В зависимост от контекста в дадено общество може да е необходимо прилагането на мерки за преустановяване на минали или настоящи практики за несправедлива оценка на недостатъците на действителни или потенциални кандидати или тяхното изключване, диференцирано на основата на раса, пол или други лични характеристики.

II. Създаване на независима комисия, отговарящa за избора на съдии

4. Много юрисдикции, комисии, посветени на съдебните дела, които функционират отделно от другите институции на правителството, са били натоварени със отговорността да извършват подбора на съдии. За да дадат своя принос за създаването и поддържането на независима съдебна власт, тези комисии на свой ред трябва да са независими, съставени по съответния ред и обезпечени с достатъчен ресурс. Ползата от комисията ще бъде увеличена, ако тя има широка компетентност, която да обхваща всички нива в йерархията на съдилищата,  включително, когато съществуват временни позиции като временно заместващи съдии или такива на непълно работно време.

5. Съществуването, основната структура и правомощията на комисията следва да бъдат нормативно установени, доколкото това е възможно в една правна система, за да се подпомогне осигуряването на независимостта на комисията като признание на конституционния характер на нейните функции.

6. Комисията трябва да се състои от членове, произхождащи както от съдебната власт, така и от редица други институционални, професионални и обществени среди, при квоти, които да осигурят защита срещу неоправдано влияние върху комисията от изпълнителната власт или от членове на парламента, или представители на политически партии. Желателно е членовете на комисията да бъдат представители на разнообразни раса, пол, професионален и житейски опит и други относими критерии в контекста на дадено общество.

7. Членовете на комисията трябва да бъдат задължени да вземат самостоятелно решенията по всички въпроси на съдебната селекция, за да се избегне конфликт на интереси и да се спазват най-високите стандарти на етика.

Като предпазна мярка за тяхната индивидуална независимост, членовете трябва да се ползват със защита на мандат, определен за подходящ срок, и не трябва да бъдат уязвими от произволно прекратяване на членството им. Етичните задължения на членовете могат да бъдат подсилени чрез клетва, чрез кодекс за поведение, както и чрез разпоредби, които временно дисквалифицират членове или бивши членове от  заемането на съдебна длъжност.

8. Комисията, като независима институция, следва да се подпомага от секретариат под нейното ръководство и от достатъчен набор от персонал с подходящи умения и опит, за да й се даде възможност да изпълнява всички свои функции ефективно и независимо.

III. Критерии и процес на подбор

9. Критериите за съдебна длъжност и процесът на подбор трябва да бъдат изложени в писмена форма и публикувани по начин, който ги прави лесно достъпни за кандидатите и за обществото като цяло. Подобна прозрачност поставя основа за общественото доверие в селекционния процес.

10. Процесът трябва да осигурява възможност на всички квалифицирани кандидати да кандидатстват за свободните съдебни длъжности, като информацията за тях следва да бъде широко разпространена и да бъде предвидено достатъчно време, позволяващо подаване на заявления.

11. Комисията следва да взима всички свои решения по подадените заявления на база на доказателства за степента на съответствие на даден кандидат с критериите, предвидени за конкретна съдебна  длъжност. Процесът по подаване на заявления трябва да включва някаква форма на самооценка от кандидата относно предписаните критерии, както и представянето на писмени работи (например съдебни решения, правни становища или статии). Доказателства могат също така да бъдат  осигурени от външни източници или от референти, посочени от кандидата, или от трети лица. Всеки номиниран кандидат трябва да бъде интервюиран. Комисията следва да гарантира съхраняването на пълни записи на информацията, получена от всички източници.

12. Интервютата са важна част за всеки процес на подбор. Комисията трябва да осигури тяхното провеждане по начин, който да гарантира уважение към кандидатите и справедливост при избора помежду им. Трябва да се обсъди въпросът за публичното провеждане на интервютата, когато има основания да се приеме, че това ще насърчи легитимността на процеса по подбор в рамките на конкретно общество. На интервюто следва да се гледа като на средство, осигуряващо допълнителни доказателства, отнасящи се до годността на кандидата, но не като заместващо всички други доказателства, получени по време на процеса на подбор.

13. Процедурите по обсъждане в комисията следва да предоставят възможност за достигане до мотивирано решение по въпросите за подбора. Обсъжданията трябва да се провеждат на закрито заседание, но следва да бъде запазен  достатъчен запис на разискванията. Комисията следва да съобщи решенията си за селекцията на органа по окончателното назначаване, ако има такъв, без прекомерно забавяне.

IV. Назначаване

14. Комисията следва да вземе решението, въз основа на което кандидатите се назначават на съдебна длъжност, дори когато официалната власт по назначение  принадлежи на друг орган в управлението, както в случаите на висши назначения, които формално се извършват от държавния глава. Поради това следва да се превърне в правило комисията да предлага един единствен избран кандидат за вакантния съдебен пост, който след това да бъде назначен на тази позиция от органа по назначаение.

15. В изключителни случаи, в зависимост от конкретнта съдебна длъжност  и от контекста в дадено общество, може да е оправдано органът по назначаването да има право да избира от списък с подбрани кандидати, препоръчани от комисията, или  да може да отхвърля или да изисква преразглеждане на кандидатура или списък от кандидати, препоръчани от Комисията. Това трябва да се случва само ако съществува изрична разпоредба в този смисъл, включена в правната рамка на назначенията в съдебната власт. Във всеки случай от органа по назначението следва да се изисква посочването на причините за упражняването на правомощието да отхвърли препоръчан кандидат или списък с кандидати, или да изиска преразглеждане, като упражняването на тези правомощия може да се ограничи до посочени основания. Общият брой на избраните кандидати, които могат да бъдат препоръчани от комисията, по отношение на което и да е вакантно място, трябва да бъде ограничен, а кандидатите, които  отговарят на условията за назначаване, не следва да остават извън списъка.

V. Отговорност

16. Комисията следва да се отчита както за  решенията си относно индивидуалните заявления за заемане на съдебна длъжност чрез предоставяне на обратна връзка и посочване на причините при поискване, така и за цялостното изпълнение на своите институционални функции - чрез доклади, публикувани поне веднъж годишно и чрез други публични прояви.

17. Решенията на комисията могат да бъдат предмет на проверка от независим омбудсман, занимаващ се със съдебни дела, натоварен с правомощия да извършва констатации и предоставя необвързващи препоръки в случаите на лошо управление. Решенията на комисията следва също така да подлежат на контрол от съдилищата на  установени основания за законосъобразност и конституционосъобразност.

АНЕКС – УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТА

Юридически факултет, Кейптаунски университет

Юридическият факултет в Кейптаунския университет е считан за един от водещите центрове на юридическото образование в Африка. Някои от неговите членове, които са допринесли за изготвянето на Южноафриканските конституциите от 1993 г. и 1996 г., отдавна са посветени на изследвания и публикации за съдебната власт. От 2009 г. насам  отделът по Демократично управление и права /Тhe Democratic Governance and Rights Unit/ в рамките на Факултета е концентрирал голяма част от своите научни изследвания и социални дейности върху съдебната власт както в Южна Африка, така и в по-широк план – на континента.

Бингамски център за върховенство на закона/ Bingham Centre for the Rule of Law/

Бингамският център за върховенството на закона е създаден през декември 2010 г. в чест на работата и кариерата на лорд Бингам от Корнхил/ Lord Bingham of Cornhill/ - велик съдия и страстен защитник на върховенството на закона. Центърът се занимава с проучване, популяризиране и засилване на принципите на върховенството на правото в света. Това се постига чрез определяне на върховенството на правото като универсална и приложима на практика концепция, чрез показване на заплахите пред него и провеждането на  висококачествени научни изследвания и обучения, както и чрез осигуряване на върховенството на правото за изграждане на капацитет за подобряване на икономическото развитие, политическата стабилност и човешкото достойнство. Центърът работи съвместно с органи, включително Секретариата на Общността, палестинската власт, Кенийския съдийски и магистратски надзорен съвет/ Kenya Judges and Magistrates Vetting Board/ по въпросите за независимостта на съдебната власт. Публикациите на Центъра включват Назначаване, мандат и отстраняване на съдии в светлината на принципите на Британската общност: кратко изложение и анализ на най-добрата практика (2015)/ The Appointment, Tenure and Removal of Judges under Commonwealth Principles: A Compendium and Analysis of Best Practice (2015)/. Бингамският център  е съставна част от Британския институт по международно и сравнително право (BIICL), регистрирана благотворителна и водеща независима изследователска организация, основана преди повече от 50 години.

 

                                                                          Превод: Диляна Петкова и Мария Йорданова


 

 

Този текст е в превод от английската му версия. Университетът Кейп Таун и Бингамския Център за върховенство на закона не носят отговорност за точността на превода. Преводът и оригиналната версия на текста са достъпни за безплатно изтегляне от сайтовете на Университета Кейп Таун и Бингамския Център за върховенство на закона.

Всички права запазени. Тази публикация или отделни нейни части не могат да бъдат размножавани, публикувани и/или предавани по електронен, механичен, фотокопирен или друг начин, както и въвеждани в информационни системи, включително компютърни, без изрично писмено съгласие от издателя. Разрешение за публикуване следва да се иска от издателя.