Тълкувателни решения на Президиума на Народното събрание (1948-1968)

 

Тълкувателни решения на Президиума на Народното събрание (1948-1968)  - линк за прочит и изтегляне на сборника

 

Уважаеми читатели, предоставяме ви достъп до един от най-непознатите, но и най-ценни сборници със задължителна тълкувателна практика в българското право.

В сборника[1] са събрани 194 тълкувателни решения на Президиума на Народното събрание и подробно мотивирани откази да се издадат такива тълкувателни решения.

Сборникът е актуален и днес, дотолкова, доколкото част от тълкувателните решения са издадени по и сега действащи норми на законодателството – по Закона за задълженията и договорите, по Закона за собствеността и др. Същевременно тези тълкувателни решения, някои от които отменят тълкувателни решения на Върховния съд, не са известни на сегашните юристи.

Сборникът е плод на идея на проф. Любомир Радоилски, началник на Правния отдел на Президиума на Народното събрание (1948-1968), а съставител е покойният Димо Попов – сътрудник на проф. Радоилски в Правния отдел на Президиума на НС.

При внимателния прочит на сборника читателят ще установи, че една значителна част от тълкувателните решения и мотивираните откази за издаването на такива актове имат за предмет тълкуване на разпоредби от трудовото законодателство. Това не е случайно. Дължи се на обстоятелството, че действащото до приемането на Кодекса на труда от 1986 г. у нас трудово законодателство е силно разпокъсано и несистематизирано. Дължи се и на обстоятелството, че началник на Правния отдел на Президиума на Народното събрание е именно изтъкнатия наш учен трудовоправник проф. Радоилски. Нему и на останалите изтъкнати юристи, членове на Правния отдел, дължим внимателно формулираните и обосновани проекти за тълкувателни решения, гласувани впоследствие от Президиума на Народното събрание.

Сборникът е уникален пример за прозрачност в дейността на тълкувателен орган у нас, доколкото в него не просто са дадени тълкувателните актове, но са публикувани и мотивираните откази на Президиума на Народното събрание да даде тълкуване, когато такова е поискано от правен субект у нас. От сборника ясно се вижда кои правни субекти са искали най-много издаването на тълкувателно решение от Президиума – най-често това са държавни ведомства или социалистически стопански организации, загубили дела пред съдилищата, включително и Върховния съд, и които се надяват Президиума на Народното събрание да издаде тълкувателен акт в подкрепа на тяхната теза. За чест на юристите от Правния отдел на Президиума и на самия Президиум такива опити в значителен брой случаи завършват с кратък мотивиран отказ.

Сборникът излиза от печат в средата на 1968 г. само няколко месеца преди ненавременната смърт на проф. Радоилски същата година. Приносът на проф. Радоилски за тълкувателната дейност на Президиума на Народното събрание следва да се отбележи и с оглед на краткия, но силно аналитичен предговор на сборника, в който е дадено едно от най-добрите изложения на автентичното тълкуване в българската правна теория.

Публикацията на сборника с предговора на проф. Радоилски е възможна благодарение на любезното разрешение на наследниците на проф. Радоилски, за което сайтът „Съдебно право“ благодари.

 

д-р Васил Петров,

съдия, СРС

 

[1] Съст. Д. Попов. Под ред. на проф. Любомир Радоилски. С., Наука и изкуство, 1968. 332 с.