ИСТОРИЧЕСКИЯТ МЕТОД В ЦИВИЛНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ[1]

Проф. И. А. Базанов

Историческият метод в цивилните изследвания (word)

Историческият метод в цивилните изследвания (pdf)

 Анотация:   

Сравнението на един правен институт, уреден в днешните законодателства, с майсторски разработеното римско право е от особено значение за определяне генезиса на този институт, ни казва проф. Иван Базанов в своята статия „Историческият метод в цивилните изследвания“. Още със самото заглавие той ни подсказва, че в центъра на труда му ще бъде историческият метод, затвърден от знаменитата историческа школа на Савини. В статията си авторът доказва полезността на този метод като напълно оправдан екскурс на съвременния цивилист в областта на римското право. В статията се извършва широка историческа ретроспекция на етапите, през които преминава правото на Римската империя, от творенията на класическите юристи в разцвета на империята до регламентацията в кодекс, съставен от конституции,  повлияни от духа на областните национални права, които по техниката се  явяват  „произведение на упадъка на правното производство“.  Според автора именно този хронологически мащаб на изследванията спомагат да обосновем и обясним, а не да помирим разногласията  между текстове от различни времена и епохи в развитието на римското право. Методът на школата на Савини ни дава в пълнота същността на един правен институт, проследявайки неговото развитие в исторически план.

Ключови думи: Савини, исторически метод, историческа школа, романисти, пандектисти, пандектно право, римско право, Corpus juris civilis, Дигестите. 

[1] Юридически архив, г. I, кн. 4 (1930)

[2] БАЗАНОВ, ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ (27.01.1867 - 27.06.1943), професор, доктор, Катедра по гражданскоправни науки, в ЮФ 1920-1943. Роден в Русия. Завършва Московския университет, право (1891). Магистър по гражданско право на същия университет (1900). Специализации - Москва, Берлин, Лайпциг, Хайделберг, Виена и Париж (1897-1898). Частен доцент по гражданско право в Московския университет (1896-1898). И. д. редовен професор в Томския университет (1900). Декан на ЮФ на същия университет (1903-1909). Ректор на същия университет (1909-1913). Редовен професор в Петербургския университет (1913). Частен доцент в Киевския университет (1917). Редовен професор в същия университет(1919). Декан на ЮФ на Киевския университет (1919). Професор в ЮФ на СУ (1920). Професор в Балканския близкоизточен институт за политически науки (Свободен университет) (1922-1937). Председател на Руската академична организация в София (1921). Четени курсове: СУ, ЮФ – Гражданско право, История на римското право,Система на римското право (1925-1943); Балкански близкоизточен институт за политически науки (Свободен университет) - Римско право (1927-1937).