Решение № 11

гр. София, 6 март 1914 г.

Решение №11 от 6 март 1914 г. (Word)
Решение №11 от 6 март 1914 г. (PDF)

Анотация: „Представеното решение е едно от първите решения на създадения на 4 ноември 1913 г. Върховен административен съд на Царство България. С това решение ВАС приема, че всички касационни административни юрисдикции са мълчаливо отменени с учредяването на ВАС на 04.11.1913 г. и от този момент единствената върховна административна касационна инстанция в страната е самият Върховен административен съд. Желанието на министъра на финансите въпреки приемането на Закон за административното правосъдие от 1912 г. да продължава да се произнася като окончателна правораздавателна инстанция по спорове по Закона за данъка върху занятията е пресечено, като актът на министъра е обявен на практика за порочен като постановен от некомпетентна власт и е отменен, спорът е изискан за решаване от ВАС. Така ВАС утвърждава върховенството си в областта на административното правораздаване. Делото е интересно с това, че ВАС се е позовал на подробните мотиви на законопроекта за административното правосъдие и с това, че пълномощници на засегнатия от решението на министъра на финансите търговец са били бившият финансов министър Т. Теодоров, участвал при обсъждането и приемането на закона, и д-р Петър Зъбов, автор на първата законадателна уредба на съдийската несменяемост у нас.“

Ключови думи: Върховен административен съд, касационна инстанция, административни юрисдикции, министърът съдия, мълчалива отмяна, мотиви на законопроект