За петчленния състав на отделенията на Върховния касационен съд*

Заф**

 

За петчленния състав на отделенията на Върховния касационен съд (PDF)

Анотация: В статията авторът защитава възгледа, че Върховният касационен съд може да изпълни основната си мисия да бъде окончателен тълкувател и уднаквител на правото само ако заседава в по-малко на брой състави, но с численост по-голяма от трима съдии. Авторът решително отхвърля съображенията в полза на тричленния състав на ВКС – за по-бързо разглеждане и решаване на делата и за финансова невъзможност да се увеличи щата на ВКС. Излага и съображения в подкрепа на петчленен и седемчленен състав на ВКС при разглеждане и решаване на делата, както е във всички културни западни страни. С справяне с големия брой натрупани към датата на статията стари дела във ВКС авторът предлага преходни мерки със съдопроизводствен, а не съдоустройствен характер.

 

Ключови думи: съдоустройство, Върховен касационен съд, отделения, състави, тричленен състав, петчленен състав, седемчленен състав, бързина в правосъдието, касационно производство, стари дела.


*Публикувано в сп. „Адвокатски преглед“, г. VII, бр. 8 от 01.01.1927г. Осъвременен е правописът, минимално и текстът. Бел. моя, д-р В. Петров.

**Редовен сътрудник на сп. „Адвокатски преглед“ и в-к „Право“ през 20те и 30те години на 20 век. Други сведения за автора не са известни на сайта „Съдебно право“. Бел. моя, д-р В. Петров.