За надзора на съдебните лица и места в Германия и у нас

За надзора на съдебните лица и места в Германия и у нас*

Димитър Силяновски**

За надзора на съдебните лица и места в Германия и у нас (pdf)

             Анотация: Статията на проф. Силяновски в периода, в който е практикуващ съдия в София, разглежда въпроса за установяването на ефективен контрол за правилно работеща съдебна администрация и за ефективно работещи органи по съдебно изпълнение и нотариат. Според автора несвоевременното и недобро извършване на работата от страна на всеки един служител на съдебното ведомство съставлява една от големите причини за бавното и недобро правораздаване. За отстраняването на тия причини авторът препоръчва да почерпим пример от по-напредналите от нас в културно отношение народи и контретно в института на ревизиращите съдии, избирани от общото събрание на всеки окръжен съд, които да извършван редовни проверки – на всеки две седмици – на поверените им органи и съдебна администрация.

             Ключови думи: ефективен контрол, работеща съдебна администрация, съдии изпълнители, нотариат, съдии ревизори, германски опит

* Публикувано в „Адвокатски преглед“, г. VII, бр. 7 от 1.12.1926 г.

** Биографични сведения у Нойнова, Н. Димитър Силяновски – „забравеният“ професор и теоретик на българския граждански процес, публикация в „Съдебно право“ от 29 октомври 2017 г., достъпна на адрес: http://www.sadebnopravo.bg/biblioteka/2017/10/29/-.