Отговорността на държавата за вреди от прилагането на противоправни нормативни актове*

 

д-р Цветан Крумов**

 

            Анотация: „Статията, писана през 2002 г., разглежда в последователен ред хипотезите на отговорността на държавата за вреди от прилагането на противоконституционни закони; на закони, противоречащи на международното право, и на противозаконни нормативни административни актове.Авторът посочва различните правни последици на решенията на Конституционния съд и на Върховния административен съд по отношение на издадените увреждащи правни актове. Авторът посочва, че съществуват две основни ограничения пред възможността да се търси обезщетение за вреди от прилагането на противоправни нормативни актове. Първото е свързано с наличието на специални процедури за констатиране на противоправността на нормативния акт ‒ от КС, ВАС и т.н., които в значителна степен забавят обезвредата. Второто ограничение е свързано със ЗОДВПГ, който е твърде казуистичен и съвсем не обхваща всички хипотези на актове на държавни органи, от които е възможно гражданите да претърпят вреди.“

             Ключови думи: отговорност за вреди, държавата, закони, противоконституционни закони, международно право, нормативни административни актове, конститутивно действие, установително действие

Целият текст е достъпен тук
_______________________________________________________________

*Публикувана за първи път в сп. „Съвременно право“, 2002, № 5. Тук статията се препечатва без промени.

**Цветан Крумов е магистър по право (СУ, 2002), доктор по право (ИПН БАН, 2018).Асистент в секцията по международноправни науки към ИДП БАН. Адвокат в Софийската адвокатска колегия.