Временното отстранение от длъжност

 Методи Кайдъмов,

член-секретар на Кодификационния съвет на Министерство на правосъдието

Сп. „Общинска автономия“, Г. XII (1939), кн. 5

Анотация: 

В статията „Временно отстранение от длъжност” Методи Кайдъмов разглежда спорните въпроси на отстраняването от длъжност на държавните и общинските чиновници, като изрично изключва от предмета на изследването си случаите на отстраняване на лица от съдебното ведомство поради съществуването на специален ред за това. Авторът изследва същността на института на отстраняване на чиновници от длъжност, видовете отстраняване, постановяване на отстраняването и обжалваемостта на акта на съда, императивността на отстраняването и преценката на съда, който е сезиран с такова искане, последиците от отстраняването, включително за социалния и трудов статус на отстранения чиновник. 

В изложението се споделя напълно характеристиката, която проф. П. Стайнов дава на отстранението от длъжност като на една предпазна мярка. Тази характеристика е пълна и точна, но само доколкото чрез нея се цели да се обезпечи ходът на едно наказателно или дисциплинарно преследване и да се избегнат възможностите длъжностното лице да повлияе, да затрудни или прикрие следите от престъплението или дисциплинарното нарушение, или да направи по-трудно събирането на доказателствата, ако то бъде оставено да изпълнява своята длъжност. Не се подлага на съмнение, че отстранението от длъжност стеснява много чувствително и твърде болезнено правата на засегнатия служител и го злепоставя не само морално пред неговия началник, но го изпречва пред най-реални опасности. Но характерът на отстранението като предпазна мярка следва още и от това, че то цели да предпази престижа, авторитета и достойнство на публичните служби от всякакво подозрение и съмнение от страна на гражданството, в съзнанието на което публичните служби трябва да стоят на една ненакърнима обществена, служебна и нравствена висота. След като такава е същността на отстранението, администрацията, а след това и съдът, когато  я прилагат, следва предварително да си поставят и решат въпроса: застрашава ли се с нещо правилното движение на наказателното или на дисциплинарното преследване, респ. излага ли се съществено престижът и авторитетът на службата, ако не бъде постановено отстранението от длъжност на подозрения служител?

Въпреки че е писана в други обществени и социални условия и при отменено  законодателство, тезите на автора имат актуално значение от гледна точка на същността на временно отстраняване от длъжност и съдържанието на съдебната преценка при неговото постановяване. 

Ключови думи: Временно отстраняване от длъжност; държавни служители; обжалване на отстраняването; видове отстраняване от длъжност; последици от отстраняването от длъжност.

Целия текст можете да прочетете тук