Антънин Скалия

Моллите на Запада: съдиите като морални арбитри

Представяме лекцията на съдията от Върховния съд на САЩ Антънин Скалия, която е част от важната дискусия за съвременната роля на съда и за юридизацията на политиката, включваща широк спектър от обществени и професионални реакции - от застъпващи тезата, че процесът е неизбежно обусловен в резултат на провалите на политическата система и шанс за постигане на по-голяма ефективност, до опасения за легитимността на съда да решава ценностно натоварени въпроси, от обща човешка компетентност, които досега са били регулирани от морални норми или от правни норми на законодателно ниво, като преодолява липсата на позитивно право. Според Скалия ценностно ориентираните позиции засягат социални предпочитания, които в демократичната държава могат да бъдат изразявани само чрез политическия процес, но не и чрез юриспруденцията.