Васил Петров

Кой да наказва дисциплинарно съдиите? Българската нормативна уредба (1880-2016 г.) и перспективи за нейното усъвършенстване

Въпросът за служебния статус на съдиите е един от най-важните въпроси на съдоустройственото право като правен отрасъл, който разглежда правилата и принципите на изграждане на съдебната система, разбирана като системата на съдилищата, принципите, по които съдилищата действат, както и неразривната им връзка с държавни органи, чиято дейност е пряко свързана било с правосъдието като такова – основно органите на прокуратурата и следствието, било с попълването на кадровия състав на съдилищата – Висш съдебен съвет, Министерство на правосъдието и др. В настоящата статия се прави преглед на правната уредба на дисциплинарното наказване на съдиите в България в периода от 1880 г. до 2016 г.

 

Тълкувателно постановление на Върховния съд относно това кой и кога става на крака при правораздавателната дейност на съдилищата

по повод на въз­будения от Варненский Окръжен Съд въпрос и съгласно с отношението на г-на Министра на Външните Дела от 22 Август т.г. под № 2786, имам чест г-не Предсе­дателю да Ви съобщя, че при разгледванието дела на иностранни поданици в присъствието на Драгоманин, когато се чете резолюцията Драгоманинът става на крака само когато стане целият състав на съдът

Тълкувателни решения на Президиума на Народното събрание (1948-1968)

В сборника  са събрани 194 тълкувателни решения на Президиума на Народното събрание и подробно мотивирани откази да се издадат такива тълкувателни решения.

Сборникът е актуален и днес, дотолкова, доколкото част от тълкувателните решения са издадени по и сега действащи норми на законодателството – по Закона за задълженията и договорите, по Закона за собствеността и др. Същевременно тези тълкувателни решения, някои от които отменят тълкувателни решения на Върховния съд, не са известни на сегашните юристи.