Иван Георгиев

Съдиите и съдебните помощници като процесуални представители на съда в гражданското производство

Органите на съдебната власт все по-често участват като страни в гражданското производство. През последните години срещу съдилищата бяха предявени множество искове по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ), но нерядко съд участва като страна по вещни, трудови или административни дела. В повечето съдилища в страната няма специално обособена щатна бройка за длъжността „юрисконсулт“. Поради тази причина, при необходимост от осъществяване на процесуално представителство, съдилищата прибягват до услугите на адвокат или пък се представляват от законните си представители. Напоследък обаче, все по-често, в качеството си на процесуални представители на съда в гражданския процес, се явяват съдии без административни функции или пък съдебни помощници, упълномощени от законните представители на съответния съд.