Любен Василев

За преобразуващите субективни граждански права

Но гражданските правоотно­шения или поне значителна част от тях съдържат наред с основните абсолютни или относителни субективни права, по силата на които техните носители могат да използват и стопанисват определени имущества, да се разпореждат е тях, да искат от други лица спазване на определено поведение (даване на вещи или на други блага, извършване или неизвършване на определени действия в полза на носителите на субектив­ните права), още и една втора категория правомощия от друго естество.