Никола Жабински

Строеж на поведението

Всички факти – доколкото, разглеждани от станови­щето на правната наука, могат да бъдат схващани – образуват две групи: група на правнорелевантните и група на правноирелевантните, и то в изключителна зависимост от това, дали те (фактите) засягат, т. е. Ползват, респ. увреждат, онази човешка жизнена общност, за преценка от гле­дището на правото на която се касае и като такива имат значение за нея, или пък никак не я засягат, т. е. нито я ползват, нито увреждат и като такива нямат значение за същата.

Правната наука се занимава само с една от двете групи, а именно с групата на правнорелевантните факти. Тази група, т. е. групата на правнорелевантните факти, на свой ред, се разделя на две подгрупи: подгрупа на поведенията и подгрупа на събитията. При това, поведения се наричат само ония правнорелевантни факти, които са свободни човешки волепроявления, а събития –  всички други правнорелевантни факти.