Никола Икономов

Касационното обжалване [1]

Статията „Касационното обжалване“ на Никола Н. Икономов, публикувана във вестник „Съдийски вестник“, бр. 3 от декември 1941 г., прави историческа ретроспекция на ролята на касационния съд и касационното обжалване. Авторът разглежда в развитие схващанията за същността и целите на касационния съд. Тръгвайки от идеята за касационен съд като “комисия на законодателната власт, предназначена да следи за точното приложение на законите”, статията достига до очертаването на  основните аспекти на разбирането за касационното обжалване, като основаващо се преимуществено на правни поводи, при което се допускат и случаи на  касационни поводи от фактическо естество, но те не превръщат касационния съд в трета инстанция по същество. Авторът посочва и мерки за контрол на касационните жалби, установени във Франция и Белгия.