Съдоустройствени и процесуални нормативни актове (1880-2015)

Помиритeлният съд в Царство България

Помирителният съд има дълбоки корени в българското правораздаване. Те са свързани с обичайното право от годините на Втората българска държава.

По време на османското владичество традицията се продължава от обичайните съдебни органи. Създаването и дейността на помирителния съд тогава става възможно благодарение на предоставената частична автономия на българското християнско население. Въведената децентрализация на управление на най-ниско равнище позволява съхраняването и функционирането на органите на местно управление и самоуправление в съответствие с нормите на обичайното право.

Нeщо по дeятелността на Софийския окръжен съд

Мнозина говорят, че публичната власт нямала авторитет и била безсилна; ний се чудим, че тя още не е напълно дискредитирана. Силата на публичната власт е изключително в добре организираните съдилища и напълно самостойните съдии; дезорганизират ли се съдилищата, крахът на публичната власт е естествено последствие. 

Светът, който си отиде

Но, изглеж­да, по-лесно е да се видят задачите на другите, отколкото собствените зада­чи – даже когато те са точно същите. Но това е друг въпрос./.../ По правило бележки като тия би следвало да се правят от асистентите при Университета, от младшите научни сътрудници при БАН и пр. Но по­добно на всички млади хора и на тях не им е нито до старците, нито до все още незабравените факти от нашето минало. Какво да се прави! На нас не ни остава нищо друго, освен да ги извиним и сами да се заемем да напра­вим както можем и доколкото можем онова, което смятаме, че трябва да бъде направено.

Властта чука на задната врата на съда /две вълни на посткомунистически съдебни реформи/

През последните две десетилетия правителствени и неправителствени организации разгърнаха внушителен брой стратегии в подкрепа на демократичните реформи в авторитарните и тоталитарните режими. Техните действия оказаха значително въздействие върху организацията на съдебните системи на засегнатите държави. Наистина, в демократизиращите се държави с правно и политическо наследство, пропито в недемократични институции, съдебните реформи улесняват промяната и така благоприятстват легитимирането на новия режим, въвеждайки  механизъм за самоконтрол на държавата. Всъщност, това незабавно повдига въпроса, доколко съдиите, които са служили на един недемократичен режим, са способни да станат част от този „полезен и ефективен държавен демократичен апарат и как политическите и институционални промени могат да окажат влияние върху техните способности“. 

Правилник за организацията на работата на районните, окръжните и военните съдилища

Малък коментар на Правилника за вътрешния ред и деловодство на съдебните места и лица

Закон за административното правосъдие