работен план за дисциплинарния процес

I. Въведение

 1. Основни цели на изследването; 
 2. Методология;
 3. Източници.

II. Исторически анализ на дисциплинарния процес на съдията в българското право

III. Нормативна уредба  

 1. Критичен анализ на правомощия на ВСС
  • състав на Комисията по дисциплинарни производства към ВСС; 
  • участието на прокурори в процеса по вземане на решения по дисциплинарни производства на съдии (в Комисията и във ВСС като цяло);
  • основания за възникване на дисциплинарна отговорност и процедура;
  • правна характеристика на решението на ВСС за налагане на дисциплинарно наказание; отграничение от ИАА.

III. Анализ на дисциплинарната практика в България

 • брой образувани/приключили дисциплинарни производства; брой наложени дисциплинарни наказания/брой прекратени без налагане на наказание; заповеди на адм. ръководители; основания за налагането на дисциплинарни наказания; видове наложени наказания; съотносимост нарушение – наказание; мотивирани ли са наложените наказания/съответно случите, в които дисциплинарните производства са прекратени;  
 • сравнение на предложенията на ИВСС, решенията на ВСС и практиката на ВАС
 • идентифициране на проблемите, свързани с дисциплинарната практика:
 • непоследователност;
 • непредсказуемост;
 • нарушенията на Етичния кодекс като основание за носене на дисциплинарна отговорност (противоречние с международни стандарти);
 • възможност да се използва като инструмент за натиск – заплаха за независимостта на отделни съдии;
 • липса на аналитичен продукт по този въпрос от страна на ВСС; има само статистика.

IV. Сравнителноправен анализ 

 1. Холандия 

Сравнителноправно изследване на дисциплинарния процес на съдията в Кралство Нидерлания за търсене на решения за преодоляване на недостатъците на дисциплинарния процес на българските съдии и привеждането му в съответствие с международните стандарти за независимост на съда. Изследването ще се извърши от гледна точка на стандартите на ЕКПЧ и практиката на ЕСПЧ, Венецианската комисия и КСЕС.

V. Изводи и препоръки

VI. Заключение

Библиография