работен план за европейската заповед за арест

 

I. Установяване на приложимото законодателство от българските и нидерландските съдебни власти при издаване и изпълнение на Европейски заповеди за арест:

1. Общо за двете държави: РАМКОВО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА от 13 юни 2002 година относно европейската заповед за задържане и процедурите за предаване между държавите-членки

2. За България: Закон за екстрадицията и европейската заповед за арест

3. За Нидерландия: Surrender Act

4. Сравнителен анализ на вътрешните източници на право на двете държави, регламентиращи издаването и изпълнението на ЕЗА:

  • нормативен характер на съответния източник на право;
  • отношение към нормите на наказателния процес в съответната държава;
  • основания за отказ за изпълнение на издадена в друга държава членка ЕЗА;
  • процедури по издаване и изпълнение на ЕЗА.

II.  Изследване на съдебната практика по издаване и изпълнение на ЕЗА в Кралство Нидерландия и Република България:

1. Установяване на компетентните съдебни органи за издаване и изпълнеие на ЕЗА в двете държави;

2. Обобщаване и изследване на първоинстанционната съдебната практика по изпълнение на ЕЗА в Нидерландия и България;

3. Изследване на практиката на апелативните съдилища в Република България и съответните второинстанционни съдилища в Кралство Нидерландия по разглеждане на жалби срещу първоинстанционни решения;

4. Обобщаване на делата, по които са постановени откази за признаване и изпълнение на ЕЗА от съдилищата в двете държави;

5. Установяване и обобщаване на случаи на взаимно признаване и изпълнение на ЕЗА между двете държави.

ІІІ. Изследване на практиката на Съда на Европейския съюз по прилагане на Рамковото решение на Съвета относно ЕЗА