извлечение от Становище CDL-AD(2008)009 (14-15 март 2008г.) на Венецианската Комисия

 

Извлечението може да откриете и в прикачения файл.

 

2.4.3. Инспекторат

 

46. Според Конституцията Инспекторатът е независим орган. Тъй като се избира с мнозинство от две трети от народните представители, има някаква вероятност той да бъде орган, избран с консенсус, за разлика от съставната част на Висшия съдебен съвет, избирана от Народното събрание. От друга страна, работата на Инспектората не търпеше влияние от съдебната власт. От помощ е, че е изрично посочено, че Инспекторатът проверява дейността на органите на съдебната власт, без да засяга независимостта на съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите при изпълнение на техните задължения. Въпреки това е възможно работата на подобен орган до известна степен да има сковаващ ефект върху съдебната власт.

Проверките, следователно, следва да се отнасят само до съществени въпроси, като например ефективността, с която органите на съдебната власт са изразходвали отпуснатите им пари. Инспекторите не трябва да имат правомощия да разследва жалби; това трябва да се остави на Висшия съдебен съвет, тъй като подобна дейсност изисква познания или опит с правораздаването.

47. Следва да се отбележи, че докладите на Инспектората са към Висшия съдебен съвет, а не се представят в Народното събрание. Все пак обаче би било за предпочитане да се сведе до минимум политическото участие в назначаването на членове на Инспектората, за да се гарантира, че то не се използва като механизъм, компрометиращ независимостта на съдебната власт и в същото време се гарантира, че наистина е инструмент, който осигурява ефективността на съдебната система.