ДА СЕ ПОЗАНИМАЕМ С ВЪПРОСИТЕ ОКОЛО АДМИНИСТРАТИВНОТО НАКАЗВАНЕ

Днес искам да се опитам да осветля някои от тези точки от областта на административното наказване, по които има спорове и мъчнотии, като очаквам, че други колеги юристи, особено тези от практиката, също ще намерят случай да повдигнат съответни въпроси и дадат осветление по тях, или пък ще се изкажат по застъпваните днес от мен тук становища, или по становищата, които други колеги са заели...

 

Моллите на Запада: съдиите като морални арбитри

Представяме лекцията на съдията от Върховния съд на САЩ Антънин Скалия, която е част от важната дискусия за съвременната роля на съда и за юридизацията на политиката, включваща широк спектър от обществени и професионални реакции - от застъпващи тезата, че процесът е неизбежно обусловен в резултат на провалите на политическата система и шанс за постигане на по-голяма ефективност, до опасения за легитимността на съда да решава ценностно натоварени въпроси, от обща човешка компетентност, които досега са били регулирани от морални норми или от правни норми на законодателно ниво, като преодолява липсата на позитивно право. Според Скалия ценностно ориентираните позиции засягат социални предпочитания, които в демократичната държава могат да бъдат изразявани само чрез политическия процес, но не и чрез юриспруденцията. 

Наред с основната тема, която Скалия проблематизира ярко провокативно, се поставят и въпроси за компетентността на съда да тълкува смисъла на правните норми в развитие, за "живата конституция" срещу "застиването" на акта към времето на приемането му.

 

 

ДИСЦИПЛИНАРЕН ПРОЦЕС

Преодоляване на недостатъците на дисциплинарния процес на българските съдии и привеждането му в съответствие с международните стандарти за независимост на съда.

съдоустройствено право

Разработване на система за обучение на съдии и студенти по право в нова юридическа дисциплина “Устройство и организация на съдебната власт”.

 

оценка на работата на съдията

Сравнителен анализ на правната регламентация в Холандия и България по отношение на критериите за професионална оценка на работата на съдията и критериите за оценка на качеството на съдебните актове.

натовареност и бюджетиране

Обмяна на опит и възприемане на добри управленски практики от холандските съдии по отношение на ефективното управление на потока на делата и влиянието на нормата на натовареност върху бюджетирането.

 
 

Европейска заповед за арест

Изработване на правила за взаимодействие с холандските съдии в областта на ЕЗА.

 
 

Сайтът "Съдебно право" се поддържа по проект „Изграждане на благотворна среда за независима съдебна власт в България”. Това е съвместна инициатива между Съюза на съдиите в България и Холандския съюз на съдебната власт. Проектът се финансира от правителството на Кралство Нидерландия.

На сайта се публикуват текстове по съдоустройствено право, международноправни актове и научни публикации за независимостта на съдебната власт, особеностите на правоотношението на съдията, изследвания по основните теми на проекта. В рубриката "Библиотека" ще публикуваме значими класически произведения на видни български юристи по гражданско право и процес, обща теория на правото, наказателно право и процес, съдоустройство, конституционно право, сравнително право. Голяма част от текстовете са достъпни в е-формат единствено в сайта "Съдебно право"