Превод на разпоредбите за търговската продажба от Германския търговски законник

 Антоний Димитров*

             Анотация: Статията съдържа превод на раздела за търговската продажба от Германския търговски законник. Авторът обосновава полезността на преводи на български на нормативни текстове от германското право във връзка с нуждата от повече сравнителноравни изследвания. Посочени са и редица различия между уредбата по българския Търговски закон и по Германския търговски законник.

            Ключови думи: Германски търговски законник, превод, сравнителноправни изследвания, търговска продажба

 Увод

Настоящият превод ще бъде част от поредица, която цели да осветли разпоредбите от търговското право на Германия. Предвид обстоятелството, че не всички части от Германския търговски законник (HGB) са преведени на английски, какъвто е и настояшият случай, смятам, че полезността на превод на български е огромна и предвид нуждата от повече сравнителноправни изследвания. Настоящият текст се отнася до материята на търговската продажба. По-съществените различия в сравнение с българската правна уредба се срещат в § 373, абз. 2; § 376, абз. 3, § 379, в които са уредени фигурите на търговския посредник (Handelsmakler) и оправомощеното да извършва публични аукциони лице, които според мен допринасят за по-голям баланс и уреденост на ставащото на подобните търгове. По-различна е и регламентацията на недостатъците на стоката (§ 377), при която съобщението трябва да се изпрати, ако са налице кумулативно предпоставките на практичност и това, което нормално става в хода на нещата от търговския оборот. В § 380, абз. 1, за разлика от нашия чл. 326 ТЗ, е уредена хипотеза, в която търговският обичай според мястото, където продавачът трябва да изпълни, може да укаже, че тарата не се спада, а в § 380, абз. 2 са уредени фигурите на бонификацията (Gutgewicht) и  отбива (Refaktie) и които отново могат да бъдат допълнени от търговския обичай, ако такъв е налице, освен ако договорът не предвижда друго.

Преводът, както и всеки друг, предполага, че при идентичност на текстовете на разпоредбите, в голяма част достиженията на практиката по чуждия текст биха могли да бъдат полезни като жалони за размисъл и разсъждения поради по-богатия натрупан опит по текстовете, предвид по-добре развитите икономически отношения в чужбина и множество казуси по тях. Затова смятам, че всеки превод на чужди нормативни текстове е полезен, а и защото може да послужи за отправна точка при промяна и допълване на законодателството у нас.

* Юрист. 

 

 

Администрация и правосъдие в Германия. Разделението на правосъдието и администрацията в миналото*

 Петко Стайнов

*С., Придворна печатница. 1923. 35 с.

Анотация: Как да се контролира от независим съд държавната намеса в живота на гражданите, е труден въпрос, при отговора на който е добре да се познава и опитът на Германия. В статията на проф. Стайнов се прави историческо проследяване на  „бавната еволюция“ в развитието на административното правосъдие в Германия – от феодалната държава, през абсолютизма, през полицейската държава и правосъдната дърава до идеята за правовата държава (Rechtsstaat). Съществен белег на правовата държава по германски е именно защитата на правата срещу актовете на изпълнителната власт пред административното правосъдие. Проф. Стайнов разглежда възникването и обособяването на административното правосъдие – първо отделянето от самата администрация и признаването на съдебния контрол, а след това и от гражданските съдилища. С това може да се твърди, че е изпълнена целта да се проверяват действията на  администрацията от правосъдието. Накрая проф. Стайнов стига до дефинирането на правовата държава като „държава, която поставя в съобразност дейността на администрацията с принципите на правото, съобразност, която гражданите могат да наложат, като се отнесат до съдилищата; по тоя начин гражданите добиват една закрила на правата си, които администрацията е застрашила. Само като се има това предвид, може да се каже, че в правовата държава осъществяването на административното право се пада на административните власти.“

 Ключови думи: съдебна власт, административно правосъдие, администрация, права на гражданите, правова държава, Германия.

 

 

 

ДИСЦИПЛИНАРЕН ПРОЦЕС

Преодоляване на недостатъците на дисциплинарния процес на българските съдии и привеждането му в съответствие с международните стандарти за независимост на съда.

съдоустройствено право

Разработване на система за обучение на съдии и студенти по право в нова юридическа дисциплина “Устройство и организация на съдебната власт”.

 

оценка на работата на съдията

Сравнителен анализ на правната регламентация в Холандия и България по отношение на критериите за професионална оценка на работата на съдията и критериите за оценка на качеството на съдебните актове.

натовареност и бюджетиране

Обмяна на опит и възприемане на добри управленски практики от холандските съдии по отношение на ефективното управление на потока на делата и влиянието на нормата на натовареност върху бюджетирането.

 
 

Европейска заповед за арест

Изработване на правила за взаимодействие с холандските съдии в областта на ЕЗА.

 
 

Сайтът "Съдебно право" се поддържа по проект „Изграждане на благотворна среда за независима съдебна власт в България”. Това е съвместна инициатива между Съюза на съдиите в България и Холандския съюз на съдебната власт. Проектът се финансира от правителството на Кралство Нидерландия.

На сайта се публикуват текстове по съдоустройствено право, международноправни актове и научни публикации за независимостта на съдебната власт, особеностите на правоотношението на съдията, изследвания по основните теми на проекта. В рубриката "Библиотека" ще публикуваме значими класически произведения на видни български юристи по гражданско право и процес, обща теория на правото, наказателно право и процес, съдоустройство, конституционно право, сравнително право. Голяма част от текстовете са достъпни в е-формат единствено в сайта "Съдебно право"