ДИСЦИПЛИНАЛЕН ПРОЦЕС

 

Темата е фокусирана върху извършването на сравнителноправно изследване на дисциплинарния процес на съдията в Кралство Нидерлания с цел търсене на решения за преодоляване на недостатъците на дисциплинарния процес на българските съдии и привеждането му в съответствие с международните стандарти за независимост на съда. Ще бъде извършен и анализ на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет (нормативна уредба и фактическа практика) за дефиниране границите на външния контрол върху работата на съдията, без това да позволява накърняване на неговата независимост, като същевременно повишава ефективността на дейностите, които съдействат за осъществяване на правораздаването (по администриране и управление на съда). По-долу може да откриете релевантни към нея материали.

 

Работни планове

Работен план за дисциплинарния процес
Работен план за анализа на дейността на ИВСС

 

Извлечения от международни инструменти за мониторинг

Извлечения от докладите на ЕК
Извлечение от Становище CDL-AD(2008)009 на Венецианската Комисия

 

съдебна практика

Решение № 1625 от 02.02.2011 г. на ВАС
Решение № 8170 от 09.06.2011 г. на ВАС
Решение № 4940 от 04.04.2012 г. на ВАС
Решение № 10945 от 02.08.2012 г. на ВАС
Решение №78 от 04.01.2013 г. на ВАС
Решение № 10813 от 16.07.2013 г. на ВАС
Решение № 2095 от 13.02.2014 г. на ВАС
Решение № 2290 от 18.02.2014 г. на ВАС
Решение № 6946 от 11.11.2013 г. на АдмС София-град и
Решение № 3736 от 18.03.2014 г. на ВАС
Решение № 9190 от 01.07.2014 г. на ВАС
Решение № 1548 от 11.02.2015 г. на ВАС
Решение № 4498 от 22.04.2015 г. на ВАС
Решение № 4672 от 27.04.2015 г. на ВАС
Решение № 1355 от 09.02.2016г. на ВАС
Решение № 1165 от 04.02.2016г. на ВАС

 

статии и изследвания

Инспекторатът към ВСС - накъде?
Дейност на Комисията за визитации в съдилищата в Кралство Нидерландия
Съдебният инспекторат
Дисциплинарна отговорност на съдиите у нас (1880-1941)