съдоустройствено право

Дейността по тази тема е насочена към разработване на система за обучение на съдии и студенти по право в нова юридическа дисциплина “Устройство и организация на съдебната власт”, която обхваща всички въпроси за юридическия статус на съдията, за възможностите му за честно кариерно израстване и укрепване на независимостта му като резултат и от повишаване на личната компетентност за служебния му статус, за изискванията към административното управление на съда и за границите на допустимия контрол върху работата му. Тук ще бъдат публикувани устройствените и организационни нормативни актове за съдебната власт от 1880 г. досега, научни разработки по съдоустройствено право, статии, международноправни актове и селекция на решения на Върховния административен съд и Конституционния съд, които имат важно значение за изясняване на правоотношението на съдията. Експерти по тази тема от проекта са проф. д.ю.н. Васил Мръчков, проф. Екатерина Михайлова и проф. Пенчо Пенев.

 

статии и изследвания

Български

Начин за назначение и повишение на съдии и прокурори у нас (1880-1941)
Ролята на съдията в правораздаването
Съдебната власт в България
Културно-възпитателното значение на правораздаването
Българската магистратура
Още за характера на правоотношенията в съдебната власт
Право и човешки права в България
Модели на съветите на съдебната власт
Доклад относно атестирането на съдиите
Структура и организация на съдебната власт в България
Наръчник за управление на съдилищата

 

Международни

Конституционни гаранции за независимостта на съда
Независимост на съдебната власт в България: една история за блясък и нищета
Конституционни гаранции за съдебна независимост в Германия
Съдебна независимост и демократичен процес: няколко съдебни решения на Европейския съд по правата на човека
Съдебна независимост, отчетност и отговорност: поглед от Върховния съд
Гаранции за независимост на съда
Презентация относно статута на съдебните помощници в Кралство Холандия
Доклад относно устройството на съдебната власт в Кралство Холандия

 

международни актове

Делото Рихерт срещу Полша от 2012 г. на ЕСПЧ

 

Решения на конституционния съд

Решение № 3 от 3 април 1992 г.
Решение № 6 от 22 април 1993 г.
Решение № 13 от 22 юли 1993 г.
Решение № 18 от 16 декември 1993 г.
Решение № 3 от 17 май 1994 г.
Решение № 8 от 15 септември 1994 г.
Решение № 9 от 30 септември 1994 г.
Решение № 17 от 3 октомври 1995 г.
Решение № 13 от 25 юли 1996 г.
Решение № 19 от 29 октомври 1996 г.
Решение № 22 от 24 септември 1998 г.
Решение № 33 от 8 декември 1998 г.
Решение № 1 от 14 януари 1999 г.
Решение № 13 от 30 септември 1999 г.
Решение № 15 от 7 октомври 1999 г.
Решение № 16 от 19 октомври 1999 г.
Решение № 2 от 28 март 2002 г.
Решение № 13 от 16 декември 2002 г.
Решение № 3 от 10 април 2003 г.
Решение № 1 от 23 март 2004 г.
Решение № 4 от 7 октомври 2004 г.
Решение № 4 от 21 април 2005 г.
Решение № 8 от 1 септември 2005 г.
Решение № 1 от 7 март 2006 г.
Решение № 7 от 13 септември 2006 г.
Решение № 8 от 13 септември 2006 г.
Решение № 2 от 22 февруари 2007 г.
Решение № 8 от 12 юли 2007 г.
Решение № 5 от 9 юли 2009 г.
Решение № 13 от 15 декември 2010 г.
Решение № 10 от 15 ноември 2011 г.
Решение № 9 от 3 юли 2014 г.
Решение № 14 от 4 ноември 2014 г.
Становище на ССБ по КД № 13/2014 г.
Решение № 3 (особено мнение) от 7 юли 2015 г.