Оценка работата на съдията


Темата е насочена към изготвяне на сравнителен анализ на правната регламентация в Холандия и България по отношение на критериите за професионална оценка на работата на съдията и критериите за оценка на качеството на съдебните актове.

Работен план

Работен план за оценка работата на съдията
 

Съдебна практика

Решение № 3297 от 10.03.2014 г. на ВАС
Решение № 9536 от 26.06.2013 г. на ВАС
Решение №16020 от 03.12.2013 г. на ВАС
Решение № 16778 от 16.12.2013 г. на ВАС
Решение № 14547 от 06.11.2013 г. на ВАС
Решение № 14601 от 06.11.2013 г. на ВАС
Решение № 14049 от 28.10.2013 г. на ВАС
Решение № 16656 от 12.12.2013 г. на ВАС
Решение на ЕСПЧ по делото Anđelković v. Serbia (no.1401/08) от 9.07.2013 г. 
Становище 17 (2014) относно оценка на работата на съдията на Консултативния съвет на европейските съдии (КСЕС)