Натовареност и бюджетиране

Обмяна на опит и възприемане на добри управленски практики от холандските съдии по отношение на ефективното управление на потока на делата,  отстраняването и преодоляването на затрудненията в работата на отделния съдия; дефинирирането на индивидуалната норма за натовареност на съдията и тази на съда, в който работи; мерки за регулиране на еднаква натовареност и за преодоляване на свръхнатовареност; влиянието на нормата на натовареност върху бюджетирането.

Работен план

Работен план "Натовареност и бюджетиране"