Проектът „Изграждане на благотворна среда за независима съдебна власт в България“ се изпълнява от Съюза на съдиите в България (ССБ). Организацията е регистрирана през май 1997 г. като професионално сдружение с идеална цел, което си поставя за цел да обединява и представлява българските съдии. ССБ е първата съдийска организция след края на тоталитарния режим през 1989 г. и е наследник на Съюза на съдиите в България, учреден през 1919 г. и действал до разпускането му през 1945 г. 

От ноември 2005 г. ССБ е член на Международната асоциация на съдиите. С това той придоби статус на организация, представляваща професионалната общност съгласно международния стандарт за представителност. През годините от своето съществуване ССБ се разви в съществен фактор за изграждането на уважавана, независима, компетентна и обществено ангажирана съдебна власт. 

Неговите основни дейности обхващат следните стратегически области: 

  1. Отстояване независимостта на съдебната власт и индивидуалните съдии;
  2. Повишаване на професионалната квалификация на съдиите и развиване на професионално-етичните стандарти на съдийската професия;
  3. Наблюдение и изразяване на становището на съдиите по въпроси от професионален или обществен интерес. 
  4. Експертно участие в законотворческия процес и изразяване на становища по законопроекти и конституционни дела;
  5. Обмен на квалификация и развиване на сътрудничество със сродни неправителствени организации, насочено към подобряване на правната среда на гражданското общество и особено на подрастващите и децата в риск чрез популяризиране на върховенството на закона и правното образование; 
  6. Развитие на връзките на съдебната власт и съдийската професия с обществеността.  Като съсловна организация ССБ е посредник между обществото, съдебната власт и политическите власти като едновременно представлява структура на гражданското общество, професионална организация и сдружение на лица, изпълняващи държавни правомощия. 

Мисията на Съюза на съдиите в България е да обединява съдиите в общност, която отстоява тяхната независимост, достойнство, професионално развитие и обществен авторитет, както и справедливостта в обществото. 

За осъществяването на своята мисия Съюзът се стреми да постигне следните цели: 

  • Утвърждаване на независимостта и достойнството на съдията като отговорност на съдийската общност. 
  • Утвърждаване на ССБ като организация, която формулира и отстоява общественозначими интереси на съдиите и поради това е разпозната от обществото и съдиите като активен участник в съдебната реформа. 

Повече информация за ССБ може да откриете на официалния му уебсайт.