Сила на решенията на Конституционния съд, обявяващи закон за противоконституционен

Проф. Живко Сталев 

1. Проблемът, предмет на тази статия, е част от по-общия проблем за силата (правния ефект; правните последици) на ре­шенията на Конституционния съд (КС). Като се има предвид, че компетентността на КС е широка и разнообразна (вж. чл. 66, 72, ал. 2, чл. 93, ал. 6, чл. 97, ал. 2 и чл. 149 на Конститу­цията), очевидно е невъзможно в рамките на една статия да бъде разгледан този по-широк проблем. Правният ефект на решенията на КС зависи от техния предмет (ср. решението по спор, дали атакуваният закон е противоконституционен и ре­шението по спор, дали президентът е нарушил Конституция­та, респективно решението, удостоверяващо, че той е тежко болен), така че не е еднакъв, а съществено различен. Ограни­чаването на статията до проблема за силата на решенията на КС, обявяващи закон за противоконституционен, се налага и поради това, че в сравнение със силата на другите решения на КС, този проблем е най-сложен и политически най-деликатен, защото те неизбежно осуетяват преследваните със закона це­ли, така че водят до конфликт между мнозинството в Народ­ното събрание, гласувало закона, и КС (вж. № 16). Най-после – и това е най-важното – тези решения най-ярко демонстри­рат неразривната връзка между КС и двата принципа, прогла­сени в самото начало на първата глава на Конституцията, пос­ветени на нейните основни начала. Става дума за принципа, че Република България е правова държава (чл. 4, ал. 1) и прин­ципът, че Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат (чл. 5, ал. 1).

Правова е държавата, в която даже законодателният орган не е всевластен и неограничен. И той е подчинен на Конституцията. Подчинението му е при това не само прокламирано, но и гарантирано чрез нарочна институция, овластена да контролира дали законите съответстват на Конституцията и да ги обезсилва, ако й противоречат. Тази институция е КС. Затова той е страж, обезпечаващ върховенството на Конституцията, гръбнак на правовата държава. Но тази изключително важна функция той е в състояние да осъществи само чрез силата на решенията, обявяващи за противоконституционни приети от Народното събрание закони. Чрез нея конституционното правосъдие въздържа Народното събрание от издаване на противоконституционни закони (превантивен ефект) и същевременно – ако те въпреки това бъдат издадени[1]– ги обезсилва, като по този начин възстановява силата на Конституцията (защитно-санкционен ефект).

Неразривната връзка между основните принципи на Конституцията за правова държава и върховенство на Конституцията от една страна, и конституционното правосъдие – от друга, изисква да се тълкуват разпоредбите на Конституцията (чл. 151, във връзка е чл. 150, ал. 2) и на Закона за Конституционния съд (чл. 14, ал. 6 и чл. 22, ал. 2-4), отнасящи се до силата на решенията на КС, обявяващи закон за противоконституционен, не изолирано, а в светлината на тези основни принципи, така че тяхното спазване да бъде обезпечено. На това изискване се опитва да отговори тази статия.

Правото на работещите в органите на съдебната власт на възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит*


Галина Иванова**

Резюме 

В статията е разгледано правото на работещите в органите на съдебната власт на допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. Разгледани са особеностите на правоотношенията на магистратите, съдебните служители и длъжностните лица - съдии по вписванията и държавни съдебни изпълнители; структурата на работната заплата за работещите в съдебната власт и допълнителните възнаграждения, представляващи част от брутното трудово възнаграждение. 

Ключови думи: заплата, допълнително възнаграждение, магистрати, съдебни служители, съдии по вписванията, държавни съдебни изпълнители 

Целия текст може да прочетете тук:

*Статията е отпечатана за първи път в електронното списание*„Право Политика Администрация“, том. 5, брой 2/2018г.

** Съдия в Районен съд – Нови пазар

Адвокатската тайна

Даниела Доковска - адвокат в София, председател на Висшия адвокатски съвет (2018-2013г)

Изказване на Конференция в чест на 25-годишнината от ратифицирането на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи: Адвокатурата и правата на човека, Пловдив, 13-15 октомври 2017 г.

 

ДИСЦИПЛИНАРЕН ПРОЦЕС

Преодоляване на недостатъците на дисциплинарния процес на българските съдии и привеждането му в съответствие с международните стандарти за независимост на съда.

съдоустройствено право

Разработване на система за обучение на съдии и студенти по право в нова юридическа дисциплина “Устройство и организация на съдебната власт”.

 

оценка на работата на съдията

Сравнителен анализ на правната регламентация в Холандия и България по отношение на критериите за професионална оценка на работата на съдията и критериите за оценка на качеството на съдебните актове.

натовареност и бюджетиране

Обмяна на опит и възприемане на добри управленски практики от холандските съдии по отношение на ефективното управление на потока на делата и влиянието на нормата на натовареност върху бюджетирането.

 
 

Европейска заповед за арест

Изработване на правила за взаимодействие с холандските съдии в областта на ЕЗА.

 
 

Сайтът "Съдебно право" се поддържа по проект „Изграждане на благотворна среда за независима съдебна власт в България”. Това е съвместна инициатива между Съюза на съдиите в България и Холандския съюз на съдебната власт. Проектът се финансира от правителството на Кралство Нидерландия.

На сайта се публикуват текстове по съдоустройствено право, международноправни актове и научни публикации за независимостта на съдебната власт, особеностите на правоотношението на съдията, изследвания по основните теми на проекта. В рубриката "Библиотека" ще публикуваме значими класически произведения на видни български юристи по гражданско право и процес, обща теория на правото, наказателно право и процес, съдоустройство, конституционно право, сравнително право. Голяма част от текстовете са достъпни в е-формат единствено в сайта "Съдебно право"