Прехвърляне на наследствен имот или на дял от наследствен имот (чл. 76 ЗН)*

Анотация: „В статията проф. Венедиков разглежда един класически институт на българското наследствено право, зает от романското континентално правно семейство у нас. Авторът сочи, че разпоредбата на чл. 76 ЗН, според която актовете на разпореждане на сънаследник с отделни наследствени предмети са недействителни, ако тези предмети не се поставят в негов дял при делбата, е опит да се изрази по-сполучливо фикцията за декларативния характер на делбата на чл. 292 от стария Закон за наследството. Оправданието за съществуването на чл. 76 ЗН е, че с него се целяло да се осигури възможността на всеки наследник да получи дял в натура при делбата: тази възможност се накърнявала, ако се включи едно външно лице в съсобствеността на един от наследствените имоти, защото с него трябвало да се прави отделна делба и имотът щял да изчезне от делбата на цялото наследство. Според проф. Венедиков това оправдание е изкуствено и не съобразява, че у нас делбата е уредена различно от делбата във Франция. Авторът предлага при една реформа на нашето наследствено право чл. 76 ЗН да отпадне.“

             Ключови думи: наследствено право, Франция, Италия, делба, фикция за декларативен характер на делбата, акт на разпореждане, сънаследник, недействителност в интерес на определени лица, нищожност, дял в натура, законодателна реформа

Великата харта на свободите – вече 800 години основа на парламентарното управление и върховенството на правото във Великобритания*

Във Великобритания 2015 година премина под знака на мащабни чествания за отбелязване на 800 години от приемането на Магна Харта – един от най-важните документи на британската политическа и конституционна традиция. През февруари в Лондон се проведе Глобален юридически форум, през юни – историческа конференция в Кингс Колидж и голяма изложба в Британската библиотека, на която за първи път бяха събрани заедно всички оцелели копия на хартата, беше осъществен и голям проект за исторически изследвания във връзка с Магна Харта.

Българската юридическа общност получи възможност да се запознае с работата на водещите експерти в проекта чрез две събития, проведени в СУ „Св.Климент Охридски“:  на 15 юни 2015 година беше представено българското издание на книгата на проф. Никълъс Винсент „Магна Харта“ (УИ „Св. Климент Охридски“), а на 23 октомври 2015 г. в зала 272 се проведе публична лекция на проф. Дейвид Карпeнтър (най-важните моменти на лекцията може да прочетете тук; пълен аудио-запис на събитието на английски език е достъпен тук).

Тук представяме интервю на Иванка Иванова с проф. Карпeнтър, което беше направено по време на престоя му в България през октомври 2015 г. Проф. Карпeнтър е преподавател по средновековна история в Кингс Колидж, Лондон и експерт по историята на Англия от XIII-ти век. През 2015 година той публикува нов превод на английски език и обстоен коментар върху Магна Харта.  


 

ДИСЦИПЛИНАРЕН ПРОЦЕС

Преодоляване на недостатъците на дисциплинарния процес на българските съдии и привеждането му в съответствие с международните стандарти за независимост на съда.

съдоустройствено право

Разработване на система за обучение на съдии и студенти по право в нова юридическа дисциплина “Устройство и организация на съдебната власт”.

 

оценка на работата на съдията

Сравнителен анализ на правната регламентация в Холандия и България по отношение на критериите за професионална оценка на работата на съдията и критериите за оценка на качеството на съдебните актове.

натовареност и бюджетиране

Обмяна на опит и възприемане на добри управленски практики от холандските съдии по отношение на ефективното управление на потока на делата и влиянието на нормата на натовареност върху бюджетирането.

 
 

Европейска заповед за арест

Изработване на правила за взаимодействие с холандските съдии в областта на ЕЗА.

 
 

Сайтът "Съдебно право" се поддържа по проект „Изграждане на благотворна среда за независима съдебна власт в България”. Това е съвместна инициатива между Съюза на съдиите в България и Холандския съюз на съдебната власт. Проектът се финансира от правителството на Кралство Нидерландия.

На сайта се публикуват текстове по съдоустройствено право, международноправни актове и научни публикации за независимостта на съдебната власт, особеностите на правоотношението на съдията, изследвания по основните теми на проекта. В рубриката "Библиотека" ще публикуваме значими класически произведения на видни български юристи по гражданско право и процес, обща теория на правото, наказателно право и процес, съдоустройство, конституционно право, сравнително право. Голяма част от текстовете са достъпни в е-формат единствено в сайта "Съдебно право"