Поверяването административни функции на съдията

проф. Петко Стайнов[1]

 Поверяването административни функции на съдията word

 Поверяването административни функции на съдията pdf

[2]Един професор чужденец, който напоследък посети нашата страна, изказваше пред ко­леги своето учудване: „У нас става нещо много странно: за да тълкуваш вече създадените за­кони, се иска да отговаряш на един ценз – да си свършил правен факултет, да си стажувал; а да ги създаваш, което е нещо по-мъчно и по-важно, не се иска никакъв ценз. А у вас така ли е?“ Колегите юристи от София, които присъстваха на този разговор, се спогледаха и само се усмихнаха.

Изкуството да се правят закони, и то добри закони, изисква не само здрава и ясна политическа мисъл, но и логика. А когато законите са при­готвени на бързо или не са минали предварително през кодификационната комисия или през ръ­цете на школувани юристи, могат да съдържат несъобразности, които да помрачават смисъла им или да затрудняти прилагането и тълкува­нето им.

 

*

 

Тези размишления ни идват на ум, когато наблюдаваме и в Народното събрание, та дори и в обикновения живот, как се очертава едно стремление да се възлагат на съдията всевъзможни функции. Съдията ще е силен, авторитетен, зачитан само ако може да се запази в своята съществена функция – да раздава право­съдие по възникнали спорове, когато бъде над­лежно сезиран. Всяко отклонение от тази му основна функция, всяко натоварване да упражнява и други неправораздавателни функции, трябва да има извънредно важни оправдания и все пак да бъде във връзка с основната му функция или с производството, което има да следва.

У нас, обаче, понеже съдията е почти един­ственият несменяем чиновник, то когато е въпрос да се намери орган да упражнява с по­вече безпристрастие някоя най-обикновена админи­стративна функция, не се прибегва да се създаде независимост и несменяемост за такъв административен орган, а се препоръчва най-често да се повери тая функция за упражнение от съ­дията, от съда. С това се върши нещо, което може да има и опасни последици, тъй като съ­дията се превръща в администратор, и то без да е поставен в положение да бъде истински администратор.

Нашата законодателна практика познава слу­чаи, в които законът е натоварил съдията да изпълнява функции не дори на административно правосъдие, а на най-обикновена активна админи­страция.

 

*

 

Този въпрос изпъкна напоследък и пред Народното събрание, когато то имаше да се за­нимава със законопроекта за ограничение престъп­ленията против личната и обществената безопасност. Тъй като народното представителство не хранеше голямо доверие към безпристрастието на полицията, предложи се дори и от правител­ственото болшинство разрешението за носене оръжие да се дава не от Дирекцията на полицията, а от съда. Че е желателно да не се злоупотребява с даването разрешения за носене на оръжие, това е вярно; че органът, който би трябвало да се на­товари да прави проучванията за лицето, което иска да добие разрешение за носене на оръжие, трябва да е изпълнен с безпристрастие, и това е вярно. Но не по-малко вярно е, че даването разрешение за носене на оръжие не е съдебна функция, не се състои в разрешаване на някакъв спор за право, а в проверяване надеждността на едно лице, нещо, което е работа именно на полицията. Ако полицията не е още безпристрастна, по-добре е да се вземат мерки тя да се усъвършенства, с внасяне подбор и стабилност в нейните кадри, отколкото да се превръща съдията в по­лицай. Най-добрият съдия не е непременно и добър полицай. Най-първо, съдията не разполага нито с подготовка, нито със средства, за да може като полицая да се информира кой е политически или обществено благонадежден и с оглед на това да му повери или не право да носи оръжие.

Законодателят трябва да поверява упраж­нението на полицейски и административни функ­ции само на органи на администрацията, а да пре­достави на административното правосъдие на общо основание да се произнесе по така издадените административни актове и в случая – актове на отказ или на разрешение за носене оръжие, по обтъжване от заинтересованите. Тогава съдията ще има да прецени, ако законодателят е поставил изисквание за компетентност, за форма и пр., дали с отказа или с разрешението не е нарушен този закон. Но там, където законода­телят е начертал една рамка на свободно усмо­трение, на съобразяване и преценка за админи­страцията, там администраторът ще реши сам, без да има възможности за какъвто и да е съдебен контрол (чл. 212, ал. 3 от Закона за устройство на съдилищата). В това именно се състои и същността на истин­ската администрация, и заради това се налага тя да се упражнява от компетентна, опитна и цензована администрация, която да прибягва до спо­соби на действие, които са присъщи на админи­стративната функция.

Ето защо не бива да се преувеличава в подобни случаи значението на ролята, която мо­же да изиграе и административното правосъдие: ако в закона няма начертана рамка, няма поста­вени изрични допълнителни условия за компетент­ност, форма, гаранции, административното право­съдие не може само по свое усмотрение да реши дали лицето заслужава да получи право да носи оръжие или фирмата да получи непременно раз­решение да внася оръжия от чужбина.

Ако администрацията откаже да даде разре­шение за носене оръжие или за внос на оръжия от чужбина, напр. чрез некомпетентен орган или при неспазване срокове, форми, гаранции, изисквания за допитвания, анкети, задължи­телна мотивировка и пр., предвидени в закона, то отказът ще бъде отменен от Върховния административен съд, не с оглед на това дали лицето заслужава или не да му се довери да носи оръжие или да вна­ся оръжия, а с оглед на това дали са спазени едни или други условия, изрично предвидени в закона.

Ето защо не бива да става увличане и да се натоварва съдията с функции, които са чужди на правораздаването. Всички – и в Парламент, и в общество – трябва да се проникнат от идеята, че съдията е съдия; и ако държим на правосъдието, трябва да го запазим само като съдия, с правораздавателна функция.

И вместо да се обърква ролята на съдията, като се натоварва с чужди нему функции, по-добре е да се вземат мерки да се подобри съ­ставът на администрацията, за да може да й се поверяват без страх всички деликатни админи­стративни функции.

 

 

[1] Петко Стоянов Стайнов (19.05.1890-24.07.1972 г.) е учен, политик и общественик. Следва правни науки в Гренобъл и Париж. Специализира в Лайпциг (1911-1912). Доктор на икономическите и правните науки на Парижкия университет. Почетен доктор на Варшавския университет. Преподавател (1923) и професор (1936) по административно право в Софийския университет. Ръководител на катедрата по административно и финансово право в Юридическия факултет на Софийския университет (1947-1963). Завеждащ секция по административно и финансово право в Института за правни науки при БАН (1948-1972). Член-кореспондент на БАН (1935), академик (1942), народен деятел на културата (1965). Член на Международния институт за публично право в Париж (1934), член на Международния институт за конституционна и политическа история в Париж (1936).

Директор на печата (1919-1920), Министър на железниците, пощите и телеграфите (1930-1931). Пълномощен министър в Париж (1934-1935). Министър на външните работи (1944-1946). Народен представител в периода 1923-1946 и в периода 1950-1972.

Автор на 18 монографии по публично право, на повече от 15 учебника, на над 160 студии, статии и прегледи на съдебна практика.

От 1920 г. е редовен сътрудник на сп. „Златорог“, къдено публикува разкази, есета, рецензии за литературни творби, отзиви за културни събития у нас и в чужбина. Журналистическата му кариера започва още от годините му на гимназист в Габрово, където е изключен от гимназията (1905) за участие в нелегални кръжоци и списване на социалистически ръкописен ученически вестник „Искрица“. По-късно обаче става сътрудник на в-к „Мир“ - орган на Народната партия, а след преврата на 09.09.1944 г. активно сътрудничи на в-к „Изгрев“ - орган па политически кръг „Звено“, както и на месечника за литература, политика и стопанство „Балкански преглед“.

Съпруг на писателката Анна Каменова, заедно с която са съавтори на пътеписа „Индия, която видяхме и обикнахме“ (1963).

[2] Публикувано в сп. „Адвокатски вестник“, г. XIII, бр. 17  (01.05.1933 г.), с. 188-189.