Работен план "Натовареност и бюджетиране"

 

I. Въведение

1. Основни цели на изследването;

  • Идентифициране на проблема в България

2. Методология

II. Система за оценка на натовареността

1. Kритерии за сложността на отделните видове дела

2. Система за оценка индивидуалната натовареност на съдията

  • способи за оценка на допълнителните дейности, извършвани от съдията, извън произнасянето по делата

3. Система за дефиниране и регулиране на индивидуалната норма на съдията и тази на съда

4. Мерки за регулиране на натовареността на съдиите и за преодоляване на свръхнатовареността

  • мерки за ефективно управление на потока на делата;

- специфични мерки – какви са служебните задължения на съдeбните служители, какво вършат фактически, с какво да бъдат натоварени допълнително с цел осигуряване на повече време за съдията за работа по същество по делата.

III. Бюджетиране

  • как се отразява натовареността на съдиите и съдилищата в процеса по планиране и изпълнение на бюджетите.

IV. Ролята на натовареността на съдилищата при определяне съдържанието на съдебната карта

  • съотношение на натовареността към изискванията за достъп до правосъдие.