Обезщетяване на нeимуществени вреди

(Преглед на практиката на ВС)*

Димитър Антонов**

Обезщетяване на неимуществени вреди (word)

Обезщетяване на неимуществени вреди (pdf)

             Анотация: „Макар и представена от самия автор в подзаглавието си като преглед на практиката на Върховия съд, статията на адвоката Антонов е нещо повече от преглед на съдебната практика по въпросите на обезщетяването на неимуществени вреди. Статията съдържа пламенна защита на уреденото в българския облигационен закон широко право на преценка на съдилищата да присъждат обезщетение за всяко значимо накърнение на неимуществени блага на човека, каквото правомощие е отсъствало в останалите социалистически граждански кодификации по времето на статията. Авторът застъпва тезата за необходимостта и полезността от института у нас и за неговия обезщетителен характер, който изключва идеята за частно наказание. В статията се съдържа и преглед на практиката на Върховния съд по спорни въпроси на обезщетяването на неимуществени вреди и то от периода преди постановяването на редица последващи тълкувателни актове, които в известна степен ограничават кръга на лицата, легитимирани да претендират обезщетение.“

             Ключови думи: неимуществени блага, неимуществени вреди, гражданска отговорност, обезщетение, частно наказание, правосъзнание, увредени лица, наследници, близки роднини, пострадал, вина на извършителя, вина на пострадалия, справедливост

* Публикувано в сп. „Социалистическо право“, 1961, № 6.

** Адвокат в София, починал през 1965 г. Автор на монографични изследвания в областта на непозволеното увреждане („Гражданска отговорност на държавните предприятия за вреди, причинени на работници и служители“, 1962 г. (в съавторство с Янко Арнаудов), „Непозволено увреждане“, 1965, „Вината на пострадалия при граждански правонарушения“, 1967 г.).